ביואה ףרועב

(ףרג ינר :םליצ)

!המב לע ישפחה םלועה יגיהנמ !המואל םואנ
...המ לעו המל עדוי שיא ןיאו !המוהמ להקב
...תרעוב הינונק םיעלקה ירוחאמ !תרמצב םיככת
...תרחא וא וזכ התיפב םוקיה !תרמזמ הקהל
!טרסב ףגמו הדוגא ר"וי !תדחוימ הפישח
!אלפומה 'גסמה