לקשמ תודבכ תורהזא המכ
(רמת :תונומת)


!'ח תבדנתמ וה ,ימענה לש לפאה דצהמ ירהזה


!םימימת םיבדנתמ וה ,ימענה לש ריהבה דצהמ ורהזה


!םיששורמ םינוק וה ,ןכודה לש ינועבצה דצהמ ורהזה


!התיפה לש לפאה דצהמ ,םידלי ,ורהזה