על האגודה | פעילויות | הצטרפות | צרו קשר | כתבו לאתר | English Site | בפייסבוק
עוד בקטגוריה זו:

מפגש: עולם חדש מופלא
חדשות האגודה / המערכת
06/08/14
תגובות: 0  
קרן אמבר נפטרה
חדשות האגודה / המערכת
04/08/14
תגובות: 8  
פרס עינת 2014: התחרות נפתחת!
חדשות האגודה / המערכת
15/07/14
תגובות: 0  
עדכוני הועד 16.6.14
חדשות האגודה / ועד האגודה
07/07/14
תגובות: 0  
מפגש: אוקיינוס בקצה המשעול
חדשות האגודה / המערכת
01/07/14
תגובות: 0  
''ישראל חוגגת עם הארי פוטר 4''
חדשות האגודה / ועד האגודה
27/06/14
תגובות: 0  
בדיון 2014 - מבט שני: קריאה בעיניים אחרות
חדשות האגודה / ועד האגודה
15/06/14
תגובות: 0  
מועמדי פרס גפן 2014
חדשות האגודה / ועד האגודה
12/06/14
תגובות: 0  
מפגש: המצפן הזהוב
חדשות האגודה / המערכת
04/06/14
תגובות: 0  
עדכוני הועד 16.5.14
חדשות האגודה / ועד האגודה
26/05/14
תגובות: 2  
הודעה על פגישת ועד האגודה 16.5.14
חדשות האגודה / ועד האגודה
15/05/14
תגובות: 0  
עדכוני הועד 2.5.14
חדשות האגודה / ועד האגודה
14/05/14
תגובות: 3  
מפגש: אבק כוכבים
חדשות האגודה / המערכת
07/05/14
תגובות: 0  
עדכוני הועד 25.3.14
חדשות האגודה / ועד האגודה
23/04/14
תגובות: 0  
גיבור על גיבורים
חדשות האגודה / המערכת
09/04/14
תגובות: 0  

פרוטוקול האספה הכללית
חדשות האגודה / המערכת
שבת, 24/04/2010, שעה 9:30

פרוטוקול האספה הכללית מיום 1.4.2010


פרוטוקול האסיפה הכללית, 1.4.2010
נוכחים בפתיחת האסיפה: 42, מתוכם 4 אורחים ו-‏38 חברי אגודה
1. לתפקיד יו''ר האסיפה נבחרה ליאת שחר – ההצבעה הייתה פה אחד.
2. לתפקיד מזכירת האסיפה נבחרה לילי דאי – ההצבעה הייתה פה אחד.
3. רו''ח: הועד העלה הצעה להחליף את רו''ח הנוכחי בצבי בר. ההצעה התקבלה פה אחד.
4. שינויים תקנוניים
א. קבלה לאגודה:
ליאת שחר הקריאה את הנוסח הקיים בתקנון, ואת התיקון המוצע, שהינו הוספת סעיף ד':
(ד) היה ונתגלו אי סדרים בתהליך ההרשמה של המבקש לעמותה, בין אם במתן מידע מסולף או באי-תשלום דמי החבר בעמותה, לא תאושר חברותו. ככל שנתגלה הדבר לאחר שחברותו של המבקש בעמותה נכנסה לתוקף, בטלה חברותו לאלתר ובלבד שבמעמד בירור העניין לא הציע המבקש הסבר המניח את דעת הוועד והסדיר את כל חובותיו לעמותה בתוך פרק זמן שלא יעלה על חודש מיום הבירור. אדם שחברותו לא אושרה או בוטלה על פי סעיף זה, לא תאושר חברותו בשנתיים שלאחר תאריך החתימה על טופס ההרשמה.
הסתייגויות חברי האגודה: הנוסח המוצע גלובלי מדי ומאוד מסורבל. יש להבדיל בין מתן מידע שגוי בזדון או בטעות ובין מתן מידע שגוי כספי או לא כספי. עם זאת, עלתה הטענה שיש לסמוך על שיקול דעתו של הועד.
תיקונים שהוצעו:
- הוספת זכות ערעור בפני האסיפה הכללית.
- מידע אישי של האדם לא יפורסם אלא אם יערער בפני האסיפה הכללית.
לאחר תוספות אלו התיקון הועלה להצבעה.
נגד: 0
נמנעים: 1, בנימוק שלא שמע את כל הדיון
בעד: 38
התיקון עבר בהחלטת רוב.
נוסח הסעיף כפי שהועבר לרשם:
1. קבלת חברים
(ד) היה ונתגלו אי סדרים בתהליך ההרשמה של המבקש לעמותה, בין אם במתן מידע מסולף או באי-תשלום דמי החבר בעמותה, לא תאושר חברותו. ככל שנתגלה הדבר לאחר שחברותו של המבקש בעמותה נכנסה לתוקף, בטלה חברותו לאלתר ובלבד שבמעמד בירור העניין לא הציע המבקש הסבר המניח את דעת הוועד והסדיר את כל חובותיו לעמותה בתוך פרק זמן שלא יעלה על חודש מיום הבירור. אדם שחברותו לא אושרה או בוטלה על פי סעיף זה, לא תאושר חברותו בשנתיים שלאחר תאריך החתימה על טופס ההרשמה. לא אושרה או בוטלה חברותו של אדם לפי סעיף זה, רשאי הוא לערער על הסירוב לפני האסיפה הכללית הקרובה. פרטיו האישיים לא יפורסמו בכל פורום פומבי וייחשפו רק במידת הצורך לחברי האגודה הנדרשים למניעת חברותו, ובפני האסיפה הכללית היה ובחר לערער בפניה.

ב. פקיעת החברות:
ליאת שחר הקריאה את הנוסח הקיים בתקנון, ואת התיקון המוצע, שהינו הוספת תת-סעיף 4 לסעיף א:
(4) יום לאחר תום התקופה שבעבורה שילם את דמי החבר בעמותה, ובלבד שלא העביר למזכיר העמותה תשלום בעבור תקופה נוספת לפני מועד זה.
הוספה ההסתייגות, שבשביל שמירת רצף חברות תוגדר תקופת חסד של חודש/רבעון – במקרה של חישוב עתידי של רצף חברות, פער כזה בחברות לא ייחשב לשבירת הרצף.
הסתייגויות: למה לא להגיד שמי שלא שילם לא חבר? מה לגבי אנשים שלא חידשו חברותם במשך שנה בגלל סיבות כמו גיוס לצה''ל?
הוועד: מי שלא חידש שנה לא שמר על הרצף. בכל מקרה, היה ונדרש להגדרות רצף החברות בזמן כלשהו בעתיד, ניתן יהיה לבחון כל מקרה לגופו.
התיקון הועלה להצבעה.
נגד: 0
נמנעו: 3, בנימוקים שהנוסח מסורבל או שלדעתם אין צורך בסעיף.
בעד: 35
התיקון עבר בהחלטת רוב.

ג. שליחת הודעות לחברי אגודה:
ליאת שחר הקריאה את הנוסח הקיים בתקנון, ואת התיקון המוצע.
הנוסח הקיים: הזמנה, דרישה, התראה והודעה אחרת של העמותה לחבר יינתנו לו בכתב שיימסר לו ביד או יישלח בדואר רגיל אל מענו הרשום בפנקס החברים; לפי בקשת החבר בכתב תשנה העמותה את מענו הרשום בפנקס החברים.

התיקון המוצע: הזמנה, דרישה, התראה והודעה אחרת של העמותה לחבר, ככל שהן מיועדות לחבר באופן אישי, יינתנו לו בכתב שיימסר לו ביד או יישלח בדואר רגיל אל מענו הרשום בפנקס החברים; לפי בקשת החבר בכתב תשנה העמותה את מענו הרשום בפנקס החברים. על אף האמור לעיל, לבקשת החבר בכתב תמסור העמותה הודעות למענו האלקטרוני, בכתובת הדואר האלקטרוני שרשומה בפנקס החברים ושנמסרה על ידו, בין אם במועד ההרשמה ובין אם במועד מאוחר יותר. בכל שלב שהוא תתאפשר קבלת דואר רגיל במקום דואר אלקטרוני, על פי בקשת החבר.
הזמנה, דרישה, התראה והודעה אחרת של העמותה המיועדות לכלל חברי העמותה יופיעו באופן ברור ובולט בלוח מודעות אלקטרוני המיועד לכך באתר האינטרנט של האגודה, בנוסף למשלוח לרשימת התפוצה האלקטרונית, כפי שתתעדכן מעת לעת.

התיקון התקבל פה אחד.

ד. בחירות לועד האגודה:
ליאת שחר הציגה את התיקון המוצע, שהינו הוספת סעיף 12 לסימן ב' (האסיפה הכללית), שיפרט את שיטת הבחירות לועד האגודה ולועדת הביקורת. בדיון עלו שיטות בחירות עם אחוז חסימה או עם הצבעת אי-אמון.
האסיפה ביקשה להוסיף לנוסח את התיקוניםהבאים:
א. אפשרות הצבעה בייפוי כוח.
ב. איחוד הנוסחים, כך שתתאפשר הצבעת אי-אמון, עם אחוז חסימה.
ג. אחוז החסימה יהיה 30% מהקולות.
ד. סיבוב שני בין המועמדים שלא עברו את אחוז החסימה ייערכו באותה האסיפה הכללית, מיד עם תום ספירת הקולות.
ה. במצב בו אף אחד מהמועמדים לא עבר את אחוז החסימה – הועד המכהן יישאר בתפקידו ויקבעו בחירות חוזרות תוך תקופה של לא פחות מעשרה ימים ולא יותר מחודש.
לאחר הוספת התיקונים, הנוסח שעלה להצבעה הינו:
12. בחירות לוועד העמותה ולוועדת הביקורת
רשאי לבחור כל חבר עמותה בגיר אשר חברותו בתוקף, בהגעה או באמצעות שליחת ייפוי כוח בחתימתו.
הבחירה לוועד העמותה ולועדת הביקורת תהיה בחירה חופשית וחשאית.
טופס ההצבעה יאפשר הבעת תמיכה או התנגדות בבחירתו של כל מועמד לועד העמותה ולועדת הביקורת. ייבחרו כחברי ועד עד שבעה חברים וכחברי ועדת ביקורת מספר מועמדים על פי תקנון העמותה ובהתאם לדרישות החוק, אשר זכו במספר הקולות הרב ביותר ובלבד ששמם הוזכר בשלושים אחוזים מטפסי ההצבעה התקפים או יותר, ושלא עלה מספר הקולות המתנגדים לבחירתם על מספר הקולות התומכים בה.
ככל שלא נבחרו די מועמדים כנדרש לעיל, יערך סבב נוסף בין המועמדים אשר לא נבחרו. סבב הבחירות הנוסף יתקיים מייד לאחר סיום ספירת הקולות מסבב הבחירות הראשון, במהלך אותה האסיפה.
במידה ולא נבחר מספר מועמדים לוועד כנדרש בחוק יבוטלו הבחירות, יישאר הוועד הנוכחי לכהן, ובחירות חוזרות לוועד יתקיימו עשרה עד שלושים ימים ממועד הבחירות שבוטלו.
עלתה השאלה האם צריך להשאיר לועד חסר את הכוח למנות חברי וועד ולמלא אותו?
תשובת הועד: זה מה שמופיע בתקנון המצוי בסימן ג': הועד. אם חברי האגודה רוצים לשנות זאת, אפשר להעלות את הנושא לדיון באסיפה באופן מסודר.

ההצבעה על הסעיף:
0 חברי אגודה הצביעו בעד שיטת בחירות עם אחוז חסימה וללא הצבעת אי-אמון.
4 חברי אגודה הצביעו בעד שיטת בחירות עם הצבעת אי-אמון וללא אחוז חסימה.
29 חברי אגודה הצביעו בעד הנוסח המשולב.
כל שאר הנוכחים נמנעו. לא התקבלו הצבעות נגד.
הנוסח כנ''ל עבר בהחלטת רוב.

ה. הצעה להוספה לסדר היום: תיקון סעיף הקוורום – התקבלה ברוב קולות.
הוצע תיקון לתת-סעיף ב', סעיף 8 בסימן ב': האסיפה הכללית:
)ב) לא נתכנס המניין האמור תוך שעה מהזמן הנקוב בהזמנה, יראו את האסיפה כנדחית, ללא צורך בהזמנה נוספת, בשבועים לאותה שעה ולאותו מקום, אלא אם כן הועד הודיע אחרת על השעה או המקום. באסיפה נדחית זו יהיו הנוכחים רשאים לדון ולהחליט, יהיה מספרם אשר יהיה.
ההצבעה התקבלה פה אחד.

אייקון
הוועד סקר את ההתפתחויות בנושא:
עדכון מפגש הפעילים והפגישה של ליאת עם אורי נשלח לחברי האגודה. מאז, ליאת שחר נפגשה עם איתי קפלינסקי, יו''ר העמותה לקידום יצירה ספקולטיבית בישראל על מנת להכיר, לשמוע ולהתרשם. בפגישה זו, הביעה ליאת את העמדה על פיה יושבי הראש של העמותות המייסדות חייבים להיות חלק בלתי-נפרד מכל מנגנון פיקוח כלכלי שיווצר עבור פסטיבל אייקון. איתי ק. הביע רצון להוסיף את עמותתו למותג המסחרי של הפסטיבל, וליאת הביעה הסתייגות מהמהלך אך העבירה את הדבר לדיון בוועד האגודה.
בעקבות הסכמה בדיון עם אורי אביב, פורסמה הצהרה על רצון בשיתוף פעולה בארגון פסטיבל אייקון.
שבוע לפני כנס עולמות, נשלחה הודעה ברשימת תפוצה על ניהול אירוע מתחרה לעולמות וביגור, הנושא את השם ''אייקון''.
איתי ק. ואורי התנצלו על הדבר, ואמרו שההקרנות תוכננו ליום שבת (מול ביגור בלבד) והועברו על ידי הסינמטק ליום חמישי ברגע האחרון.. הובע רצון לנסות לתקן את המצב. האגודה אמרה שמבחינתנו זה מטיל צל כבד על ניהול המו''מ. קיבלנו את ההצעות לפרסם את עולמות וביגור ברשימות תפוצה, בשקופיות בהקרנות ובפלאיירים – אבל לא כפיצוי על האירוע.
היות והדבר קרה כמה ימים לפני עולמות, לא היה לוועד זמן לדון לעומק במצב ולכן לא התקבלה עדיין החלטה על דרך פעולה.
בנושא הסימן המסחרי, הודענו לאיתי ק. ואורי שמבחינתנו הם מפרים את הזכויות שלנו ואנחנו דורשים שיבקשו אישור על מנת לעשות זו שימוש, תוך הבנה בעל פה שאם יבקשו ינתן אישור. היות וזה לא קרה, ביום רביעי, 31.3, יצא מכתב מעו''ד בדואר רשום ובשליח, לעמותה ועם עותק לסינמטק, בו יש דרישה להפסיק את הפרת הזכויות ולפצות עליה.
הנושא עלה לדיון באסיפה הכללית, ועלו הדעות והעמדות הבאות:
א. האם אפשר להחליט שלא יהיה מאמץ מרוכז של האגודה לאייקון – תרומה של פעילים ומאמצים, ופניה לפעילים בבקשה שלא יתנדבו לאייקון?
תשובת הוועד: פנינו לחברי האגודה בהמלצה שלא יתנדבו בינתיים, כל עוד הדברים לא ברורים. אנחנו לא רוצות לסגור את הדלת לשיתוף פעולה בשלב זה.
ב. כל אסיפה ואסיפה מדברים על אייקון לאן, והמצב מתדרדר. החזון של האדם מולו אנו פועלים הוא שני כנסים מרכזיים שסביבם יתקבץ הפאנדום, בלי העמותות. מה שקרה בפסח היה בלון ניסוי של איך זה עובד – כרגע הבלון ניסוי במצב של פיפטי-פיפטי. הקימו עמותה רשומה שיכולה ללכת לכל עירייה, לגייס כספים ולהתחרות בעמותות, עם שם ואג'נדה שמקבילים לשלנו. זה המצב כרגע. והאגודה אומרת שיהיה לנו מישהו לעמוד מולו באייקון? בנוסף – אם נאמר שכל תפקיד העמותה החדשה הוא לפקח על הכספים של אייקון, היא לא צריכה גיוס חברים, רשימת תפוצה, אירועים נוספים, היא לא צריכה שום דבר ממה שקורה. אנחנו יודעים שהעמותה לא נועדה רק לנהל כספית בצורה תקינה את הכנס.
תשובת הוועד: אנחנו מבינות את הטענות הללו, ואת החשד שמתעורר בעקבות מערכת היחסים הארוכה והטעונה של האגודה עם האנשים שייסדו את העמותה החדשה. עם זאת, אנו מנסות כרגע לקבוע האם אפשרי לייסד בסיס של אמון למשא ומתן מול העמותה החדשה.


 
חזרה לעמוד הראשי         כתוב תגובה

 
לגבי אייקון:  (חדש)
גל יום שני, 26/04/2010, שעה 13:43
מאז נשלח המכתב מהעו''ד עבור כמה שבועות. מה קורה עם זה? האם האגודה קיבלה פיצוי? האם מתכוונים ללכת לכיוון של תביעה?
   כתוב תגובה
לגבי אייקון:  (חדש)
ליאת יום רביעי, 28/04/2010, שעה 11:55
בתשובה לגל
כרגיל, אנו מעדיפים לא לדון בנושאים שעדיין נמצאים בתהליכים בפורומים פומביים. הנושא הועלה פה רק כתיעוד לאסיפה הכללית.  
כאשר דברים יהיו ברורים יותר, אנו נשלח עדכון מסודר לחברי האגודה.
   כתוב תגובה

הדעות המובעות באתר הן של הכותבים בלבד, ולמעט הודעות רשמיות מטעם האגודה הן אינן מייצגות את דעת או אופי פעולת האגודה בכל דרך שהיא. כל הזכויות שמורות למחברים.