על האגודה | פעילויות | הצטרפות | צרו קשר | כתבו לאתר | English Site | בפייסבוק
• שאלות נפוצות
• פורומי האגודה
• קישורים
• אתר פרס גפן
• עדכוני הוועד והאספה
• העדכון החודשי (דואל)
• צוות האתר
• RSS
• דרושיםחיפוש באתר:
חיפוש מתקדםפעילויות האגודה

• המימד העשירי - כתב עת
• כנסים ומפגשים
• פרס גפן
• תחרויות כתיבה ויצירה
• הפצת סיפורת עברית
• תרומות ספרים
• מבצעים והנחות לחברים
• מועדון הקריאה
• סדנאות כתיבה
• אייקון 2010

תקנון פרס גפן
מידע / המערכת
יום חמישי, 24/10/2002, שעה 13:071. כללי
א. פרס גפן, על שם עמוס גפן, מוענק פעם בשנה מטעם אגודה ישראלית למדע בדיוני ולפנטסיה (להלן: האגודה) ונועד לקדם הוצאת פרסומים איכותיים בתחום היצירה הספקולטיבית.
ב. הפרס מוענק לפרסומים נבחרים בתחומי היצירה הספקולטיבית שראו אור בעברית במהלך השנה וליוצריהם.

2. ועדת הפרס
א. בוועדת פרס גפן יכהנו שלושה חברי אגודה: יו''ר ושני חברים.
ב. ועד האגודה יקבע את יו''ר ועדת פרס גפן לאותה שנה. מינוי יו''ר ועדת הפרס יעשה לא יאוחר מיום 30 בנובמבר שלפני חלוקת הפרס.
ג. ליו''ר הוועדה תהא נתונה הסמכות לקבוע, באישור ועד האגודה, את שני חברי הועדה האחרים, ובלבד שיעשה זאת עד ליום 1 בינואר שלאחר בחירתו.
ד. ועדת הפרס תכהן עד לבחירתה של ועדת פרס חדשה.
ה. האנשים הבאים, גם אם חברי אגודה, לא יוכלו לשמש כחברי ועדת הפרס:
1. מי שחיבר, תרגם, ערך, הוציא לאור או היה מעורב בכל דרך אחרת בפרסום המועמד לפרס באותה שנה.
2. יו''ר האגודה.
ו.ההחלטה לגבי כל הליכי הפרס, ובכלל זה קביעת המועמדים, קביעת הזכאות למועמדות, הליכי ההצבעה, ספירת הקולות, קביעת שיטת ההצבעה וכל קביעה אחרת, תהיה נתונה בידי ועדת הפרס, בכפוף לאישור ועד האגודה.


3. מועמדות לפרס
א. הפרס יוענק ליצירות הספקולטיביות הטובות ביותר שראו אור מתום שבוע הספר של השנה החולפת ועד תום שבוע הספר האחרון שלפני חלוקת הפרס.
ב. ועדת הפרס תמליץ לוועד האגודה על הקטגוריות שבהן יחולק הפרס בשנה מסוימת.
ג. ועדת הפרס תקבע מה יהיו היצירות הזכאיות למועמדות לפרס בכל הקטגוריות.
ד. אם בשנה מסוימת לא יימצאו 5 יצירות לפחות בקטגוריה, הקטגוריה תידחה לשנה הבאה.
ה. הוצאה חוזרת של יצירה לא תהיה מועמדת לפרס. היה וסיפור קצר הופיע בנפרד גם בקובץ סיפורים, מועמדותם תהיה נתונה לשיקול דעתה של ועדת הפרס.
ו. ועדת הפרס תהיה רשאית לאחד ספרים השייכים לסדרה אחת ולהציג אותם למועמדות כיצירה יחידה.
ז. על הפרסים ליצירות המקור זכאיות להתמודד אך ורק יצירות אשר עברו עריכה מקצועית. לוועדת הפרס נתונה הסמכות לדחות יצירות מטעמי רמת הפקה ועריכה בלתי מספקת.
ח. עם הכנסת פרסום לרשימת המועמדים לכל אחד משלבי ההצבעה, תימסר לגוף המפרסם ולמחבר/ת הודעה על המועמדות לפרס.
ט. למחבר/ת תהא נתונה הזכות למשוך פרסום ממועמדות בכל אחד משלבי ההצבעה, ובלבד שמשיכתו תיעשה עד 7 ימים לפני פתיחת הליך ההצבעה.
י. ועדת הפרס, באישור ועד האגודה, תהא רשאית להחליט על סוג הפרס.


4. הליך הבחירה
א. קביעת הליך הבחירה נתונה לשיקול דעת ועדת הפרס, באישור ועד האגודה.
ב. הליך הבחירה יפורסם מדי שנה כנספח לתקנון, לא יאוחר מ-‏30 במאי של אותה שנה.
ג. ההכרזה על רשימת המועמדים הסופית תינתן לא יאוחר מ-‏10 באוגוסט באותה שנה.
ד. מניין הקולות בכל שלבי ההצבעה יתבצע על-ידי ועדת הפרס.


5. הענקת הפרס
א. פרס גפן יוענק במסגרת פסטיבל אייקון.
ב. למעמד הענקת הפרס יוזמנו הסופרים, נציגי הוצאות הספרים ונציגי כתבי העת שהיו אחראים לפרסום המועמדים.
ג. למרות האמור בסעיף 5(א), אם בשנה מסוימת לא יתקיים פסטיבל אייקון, רשאית ועדת הפרס, בעצה אחת עם ועד האגודה, לקבוע מועד אחר להענקת הפרס, ובלבד שמועד זה יהיה לפני תום השנה האזרחית.
ד. הפרס על יצירות ספרותיות ימסר למחברן, אלא אם כן ביקש המחבר אחרת. לא ביקש המחבר אחרת ולא הופיע למעמד הענקת הפרס – ינתן הפרס לנציג הוצאת הספרים ו/או הפרסום בו ראה הסיפור אור, שיקבל את הפרס בשם המחבר.


6. לאחר קביעת הזוכים
יו''ר ועדת פרס גפן ישלח הודעה למחברי הפרסומים הזוכים. אם לא נכחו במעמד הענקת הפרס, להודעה זו יתלווה משלוח התעודה המעידה על הזכיה. העתק התעודה יוענק לבית ההוצאה ו/או כתב העת בהם ראה הפרסום הזוכה אור.


7. שינוי סעיפי תקנון פרס גפן
ועד האגודה רשאי לשנות את סעיפי התקנון.נספח
בנספח לתקנון יתפרסמו מדי שנה קטגוריות הפרס והליך הפרס לאותה שנה, עד 30 במאי.

מועד פרסום התקנון המחודש: ינואר 2008פרס גפן
אתר פרס גפן
נספח לשנת 2008 - הליך הבחירה

 
חזרה לעמוד הראשי

 
הדעות המובעות באתר הן של הכותבים בלבד, ולמעט הודעות רשמיות מטעם האגודה הן אינן מייצגות את דעת או אופי פעולת האגודה בכל דרך שהיא. כל הזכויות שמורות למחברים.