על האגודה | פעילויות | הצטרפות | צרו קשר | כתבו לאתר | English Site | בפייסבוק
• שאלות נפוצות
• פורומי האגודה
• קישורים
• אתר פרס גפן
• עדכוני הוועד והאספה
• העדכון החודשי (דואל)
• צוות האתר
• RSS
• דרושיםחיפוש באתר:
חיפוש מתקדםפעילויות האגודה

• המימד העשירי - כתב עת
• כנסים ומפגשים
• פרס גפן
• תחרויות כתיבה ויצירה
• הפצת סיפורת עברית
• תרומות ספרים
• מבצעים והנחות לחברים
• מועדון הקריאה
• סדנאות כתיבה
• אייקון 2010

החלטות האספה הכללית והוועד
חדשות האגודה / המערכת
יום חמישי, 04/10/2007, שעה 14:36

ריכוז החלטות האספה הכללית הנוגעות לתקנון האגודה וכן ריכוז קישורים לסיכומי אספות כלליות וישיבות הוועד


החלטות האספה הכללית ינואר 2002:

1. באסיפות הכלליות הבאות, באין קוורום, תתפזר האסיפה ותתכנס שנית באותו מקום לאחר שעה. אסיפה זו תחשב לאסיפה כללית מיוחדת כשרה להעברת החלטות בכל מספר של חברים.

2. מועמד ו/או חבר ועד חייב להיות חבר אגודה רשום, בעל כרטיס חבר בעל תוקף.

3. לגבי הבחירות הבאות - רשימת המועמדים לועד תיסגר ותוצג באתר האגודה עשרה ימים לפני תאריך האסיפה הכללית והבחירות.

4. מועד הבחירות הבאות יועבר לכנס אייקון שייערך בחוה''מ סוכות.

החלטות האספה הכללית ספטמבר 2002:

א. ליצור מעמד חבר כבוד לאנשים שתרמו למטרות האגודה ומעמד ידיד האגודה לתורמים לפעולות האגודה.

ד. הועלתה בקשה שהחלטות הועד, בישיבות ובין הישיבות, יפורסמו באופן מסודר בין חברי האגודה. יו''ר האגודה אישר את הבקשה.

החלטות האספה הכללית 2003:

לא היו החלטות בעלות השלכה תקנונית.

החלטות האספה הכללית 2004:

לא היו החלטות בעלות השלכה תקנונית.

החלטות האספה הכללית 2005:

לא היו החלטות בעלות השלכה תקנונית.

החלטות האספה הכללית 2006:

2. קוורום: הועלתה הצעה לקצץ את זמן ההמתנה לקוורום לחצי שעה, ההצעה אושרה ברוב מול האסיפה כללית.

החלטות האספה הכללית 2007:

3. במענה לשאלה שהופנתה לוועד האגודה טרם האספה הובהר כי קטינים שלא מלאו להם 18 שנים אינם רשאים להצביע באספה הכללית.

החלטות אספה כללית שלא מן המניין 2008 - אפריל:

4. נקבע מעמד חדש של ''חבר/ה צעיר/ה'' אשר יינתן לקטינים עד גיל 17 שבשל מגבלות החוק אינם יכולים להיות חברים בעמותה. חברים צעירים יקבלו את כל ההטבות המגיעות לחברי אגודה ויהיו רשאים להיכנס לאסיפה הכללית, אך לא ייחשבו חברים מן המניין ולא יורשו להצביע באסיפה הכללית או להתמודד לתפקידים בוועד האגודה או בוועדת הביקורת.

החלטות אספה כללית שלא מן המניין 2008 - נובמבר:

5. שינוי סעיף 8 בתקנון האגודה:
(א) אסיפה כללית לא תיפתח אם לא נכחו לפחות 25 חברי עמותה או רבע ממספר חברי העמותה (המספר הנמוך מן השניים); היה מנין זה נוכח בפתיחת האסיפה, רשאית היא להמשיך בדיוניה ולקבל החלטות אף אם פחת מספר הנוכחים.
(ב) לא נתכנס המניין האמור תוך שעה מהזמן הנקוב בהזמנה, יראו את האסיפה כנדחית, ללא צורך בהזמנה נוספת, בשבועים לאותה שעה ולאותו מקום, ובאסיפה נדחית זו יהיו הנוכחים רשאים לדון ולהחליט, יהיה מספרם אשר יהיה.

החלטות האספה הכללית 2009 - אוגוסט:

11. שינוי תקנון האגודה: הועלתה הצעה לשנות את סעיף 9 בתקנון האגודה כדלקמן:
הנוסח הקיים:
9. יושב ראש ומזכיר
אסיפה כללית תבחר, מבין חברי העמותה, יושב ראש ומזכיר לאסיפה.
הצעה לשינוי:
9. יושב ראש ומזכיר
יושב ראש האגודה יכהן כיושב ראש האסיפה הכללית. בהיעדרו תבחר האסיפה יושב ראש לאסיפה מבין חברי העמותה. האסיפה תבחר מזכיר לאסיפה מבין חברי העמותה.
ההצעה לשינוי התקנון התקבלה ברוב קולות.

12. שינוי תקנון האגודה: הועלתה הצעה לשנות את סעיף 7 בתקנון האגודה כדלקמן:
הנוסח הקיים:
7. תפקידים של אסיפה כללית רגילה
אסיפה כללית רגילה תשמע דינים וחשבונות על פעולות הועד ועל פעולות ועדת הביקורת, תדון בהם ובדין וחשבון הכספי שהגיש לה הועד, תחליט על אישורם, ותבחר בועד ובועדת הביקורת.
הצעה לשינוי:
7. תפקידים של אסיפה כללית רגילה
אסיפה כללית רגילה תשמע דינים וחשבונות על פעולות הועד ועל פעולות ועדת הביקורת, תדון בהם ובדין וחשבון הכספי שהגיש לה הועד, תחליט על אישורם, ותבחר בועד ובועדת הביקורת.
כמו כן תהיה רשאית האיפה, בהצבעת רוב המשתתפים בה, להדיח בעלי תפקידים שמונו על ידי הוועד. הצעה להדחתו של בעל תפקיד תועלה בסדר היום של הישיבה ולבעל התפקיד יינתן להשיב לטענות כלפי תפקודו.
ההצעה נדחתה ברוב של 11 בעד מול 17 נגד.

13. שינוי תקנון האגודה: הועלתה הצעה לשנות את סעיף 17 בתקנון האגודה כדי לחייב את ועד האגודה להתחייב לפרק זמן מוגדר למסירת הודעות על ישיבותיו ולפרסום הפרוטוקולים שלהן.
הנוסח הקיים:
17. פרוטוקול
הוועד ינהל פרוטוקול מישיבותיו והחלטותיו.
הצעה לשינוי:
הוועד ינהל פרוטוקול מישיבותיו והחלטותיו. סדר היום של ישיבת ועד יוצג באתר האגודה עד שבוע לפני הישיבה, וניתן יהיה לתקן אותו עד יומיים לפניה. פרוטוקול הישיבה יתפרסם עד 17 יום אחריה.
ההצעה נדחתה ברוב של 7 בעד מול 19 נגד.

14. פרס גפן – הועלתה הצעה לעיגון מספר הקטגוריות בפרס גפן וסוגן, ולקבוע כי כל שינוי בהן לעומת המצב הקיים ידרוש את אישורה של האסיפה הכללית.
לאחר דיון תוקנה ההצעה לנוסח הבא: כל שינוי במספר הקטגוריות בפרס גפן וסוגן ידרוש את אישורה של האסיפה הכללית, כל עוד הדבר אינו עומד בסתירה לתקנון פרס גפן.
ההצעה התקבלה ברוב של 25 בעד מול 4 נגד.

החלטות האספה הכללית - 1.4.2010
הקישור הוא לפרוטוקול המלא, עיקרי ההחלטות יתפרסמו כאן בקרוב.

פרוטוקול האספה הכללית - 15.8.2010

החלטות האספה הכללית - 3.11.2010
1. להמשיך בהליך המשפטי של רישום הסימן המסחרי ''אייקון''.
2. אישור התקנון בנושא קוורום.
3. אישור הדו''ח הכספי והדו''ח המילולי של האגודה.

פרוטוקול ישיבת האספה הכללית - 11.8.2011
האסיפה הכללית התכנסה ביום 11.8.11 בשעה 18:30 בתל אביב.
ליאת שחר נבחרה כיו''ר האסיפה על פי החלטת האסיפה לשינוי התקנון מתאריך 6.8.09.
הדס משגב נבחרה כמזכירת האסיפה.
חברי אגודה נוכחים: 26
1. ועד האגודה דיווח על פעולותיו בשנה האחרונה.
2. בחירות
נערכו בחירות לוועד האגודה ולוועדת הביקורת. סה''כ הצביעו 29 חברי אגודה.
(2.1) מועמדות לוועד: לילי דאי, הדס משגב, הדס נבנצל, עינת סיטרון, ענבר מאירסון וליאת שחר.
המועמדים לוועדת הביקורת: אורן קפלן וערן ויטל.
(2.2) נעמה פרידמן מבקשת מהאסיפה הכללית לאשר מועמדות מאוחרת לוועד. הבקשה אושרה פה אחד.
(2.3) נבחרו לוועד האגודה: לילי דאי, הדס משגב, הדס נבנצל, עינת סיטרון, ענבר מאירסון, ליאת שחר ונעמה פרידמן.
נבחרו לוועדת הביקורת: אורן קפלן וערן ויטל.
3. האסיפה ננעלה על ידי היו''ר.
4. וועד האגודה התכנס ובחר בליאת שחר ליו''ר האגודה.

פרוטוקול האספה הכללית מיום 8.4.2012

דף זה נמצא בתהליכי עדכון וייתכן שיתווסף אליו מידע בהמשך.על האגודה
תקנון של עמותה
סיכום ישיבת הוועד 27.10.03
סיכום ישיבת הוועד 2.2.04
סיכום ישיבת הוועד 6.6.04
סיכום ישיבת הוועד 17.11.04
סיכומי ישיבות הוועד משנת 2006 עד אוקטובר 2008
החלטות האספה הכללית ינואר 2002 - 17.1.2002
החלטות האספה הכללית ספטמבר 2002 - 25.9.2002
החלטות האספה הכללית 2003 - 16.10.2003
החלטות האספה הכללית 2004 - 5.10.2004
החלטות האספה הכללית 2005 - 20.10.2005
החלטות האספה הכללית 2006 - 13.10.2006
החלטות האספה הכללית 2007 - 2.10.2007
החלטות אספה כללית שלא מן המניין 2008 - אפריל - 22.04.2008
החלטות אספה כללית שלא מן המניין 2008 - נובמבר - 20.11.2008
סיכום ישיבת הוועד - 8.12.2008
סיכום ישיבת הוועד - 31.12.2008
סיכום ישיבת הוועד - 25.1.2009
סיכום ישיבות הוועד החל ממרץ 2009
החלטות האספה הכללית 2009 - 6.8.2009
החלטות האספה הכללית - 1.4.2010
פרוטוקול האספה הכללית - 15.8.2010
החלטות האספה הכללית - 3.11.2010
פרוטוקול ישיבת האספה הכללית - 11.8.2011
פרוטוקול האספה הכללית מיום 8.4.2012

 
חזרה לעמוד הראשי         כתוב תגובה

 
מצויין. כך ראוי להעשות.  (חדש)
Sabre Runner יום ראשון, 07/10/2007, שעה 23:03
ההודעה הזאת נופלת תחת הרסס ולכן קופצת לי בין החדשות.
   כתוב תגובה
נדמה לי שצריך ליישב את ההחלטה  (חדש)
Boojie שבת, 17/05/2008, שעה 23:08
מ-‏2007 עם ההחלטה מעולמות, כי כפי שהן מוצגות כאן, נוצר מצב ביזארי שבו יש הגדרה לגבי חברי אגודה עד גיל 17 ומגיל 18, וטווח הביניים שבין 17 ל-‏18 לא מכוסה באופן רשמי מבחינה תקנונית.
אין לי מושג עד כמה זה מהותי מבחינה חוקית שהקביעות התקנוניות יהיו עקביות ומלאות (אני מניחה שבעלי הרקע המשפטי באגודה יידעו לענות על זה טוב ממני), אבל במקרה שכן, נדרש פה איזשהו תיקון פורמלי. אם הוא אכן נחוץ, ייתכן שיהיה צורך לבצע אותו רק באספה הכללית הבאה, בהנחה ששינוי כזה בעל משמעות תקנונית ניתן לבצע רק באספה הכללית.
   כתוב תגובה
תודה רבה  (חדש)
גרומיט יום ראשון, 18/05/2008, שעה 17:14
בתשובה לBoojie
נבדוק את זה.
   כתוב תגובה
רק כדי שיהיה סדר גם בדף הזה  (חדש)
קובי שבת, 01/08/2009, שעה 20:10
בתשובה לBoojie
חברי אגודה עד גיל 17 הם במעמד של ''חבר צעיר'', זכאים לכל ההטבות אך אינם יכולים לבחור או להיבחר.
כל שאר החברים - החברים במעמד הרגיל (מגיל 17 ומעלה) זכאים לבחור בבחירות לוועד האגודה.
ואילו להיבחר אפשר רק מגיל 18 ומעלה.
   כתוב תגובה


הדעות המובעות באתר הן של הכותבים בלבד, ולמעט הודעות רשמיות מטעם האגודה הן אינן מייצגות את דעת או אופי פעולת האגודה בכל דרך שהיא. כל הזכויות שמורות למחברים.