...מ תונורכז

סראואפ םיט םע ט'צ

סנכה דובכל תדחוימ הרודהמ - םיכרדב םעוזה רינ