(תיקון התשנ"ו)

תוספת ראשונה לחוק העמותות (1996) (סעיף 10)

תקנון מצוי של עמותה

סימן א': חברות

1. קבלת חברים

(א) מייסדי העמותה הנם חברים בה מיום רישום העמותה בפנקס העמותות.

(ב) אדם החפץ להיות חבר העמותה יגיש לוועד בקשה בלשון זו:

"אני (שם, מען ומספר זהות) מבקש להיות חבר בעמותה (שם העמותה). מטרות העמותה ותקנונה ידועים לי. אם אתקבל כחבר בה, אני מתחייב לקיים את הוראות התקנון ואת החלטות האסיפה הכללית של העמותה".

(ג) ההחלטה בדבר קבלת המבקש כחבר העמותה או אי קבלתו נתונה בידי הועד; סירב הועד לקבל את המבקש, רשאי הוא לערער על הסירוב לפני האסיפה הכללית הקרובה.

(ד) היה ונתגלו אי סדרים בתהליך ההרשמה של המבקש לעמותה, בין אם במתן מידע מסולף או באי-תשלום דמי החבר בעמותה, לא תאושר חברותו. ככל שנתגלה הדבר לאחר שחברותו של המבקש בעמותה נכנסה לתוקף, בטלה חברותו לאלתר ובלבד שבמעמד בירור העניין לא הציע המבקש הסבר המניח את דעת הוועד והסדיר את כל חובותיו לעמותה בתוך פרק זמן שלא יעלה על חודש מיום הבירור. אדם שחברותו לא אושרה או בוטלה על פי סעיף זה, לא תאושר חברותו בשנתיים שלאחר תאריך החתימה על טופס ההרשמה. לא אושרה או בוטלה חברותו של אדם לפי סעיף זה, רשאי הוא לערער על הסירוב לפני האסיפה הכללית הקרובה. פרטיו האישיים לא יפורסמו בכל פורום פומבי וייחשפו רק במידת הצורך לחברי האגודה הנדרשים למניעת חברותו, ובפני האסיפה הכללית היה ובחר לערער בפניה.

2. זכויות וחובות של חבר

(א) חבר העמותה זכאי להשתתף ולהצביע בכל אסיפה כללית ויהיה לו קול אחד בכל הצבעה; הוא זכאי לבחור ולהיבחר לוועד או לוועדת הביקורת.

(ב) חבר העמותה זכאי להשתתף בפעולות העמותה וליהנות משירותיה.

(ג) הועד, באישור האסיפה הכללית, רשאי לקבוע דמי חבר שתשלומם יהיה חובה על החברים.

(ד) פקיעת החברות בעמותה אינה פוטרת מסילוק התשלומים שהגיעו לעמותה מן החבר ערב פקיעת חברותו בעד התקופה שעד לפקיעת חברותו.

(ה) קטינים עד גיל 17 ייחשבו "צעירי האגודה". הם יהיו זכאים לכל ההטבות המגיעות לחברי העמותה ויהיו רשאים לנכוח באסיפה הכללית, אך לא ייחשבו חברים מן המניין ולא יורשו להצביע באסיפה הכללית או להתמודד לתפקידים בוועד האגודה או בוועדת ביקורת עד שיגיעו לגיל המותר על פי חוק.

3. פקיעת חברות

(א) החברות בעמותה פוקעת –

(1) במות החבר, ובחבר שהוא תאגיד – בגמר פירוקו;

(2) בפרישתו מן העמותה; הודעת פרישה בכתב תינתן לועד שלושים יום מראש;

(3) בהוצאתו מן העמותה.

(4) יום לאחר תום התקופה שבעבורה שילם את דמי החבר בעמותה, ובלבד שלא העביר למזכיר העמותה תשלום בעבור תקופה נוספת לפני מועד זה.

(ב) האסיפה הכללית רשאית, לפי הצעת הוועד, להחליט על הוצאת חבר מן העמותה מאחד המטעמים הבאים:

(1) החבר לא שילם לעמותה את המגיע לה ממנו;

(2) החבר לא קיים את הוראות התקנון או החלטה של האסיפה הכללית;

(3) החבר פועל בניגוד למטרות העמותה;

(4) החבר הורשע בשל עבירה שיש עמה קלון.

(ג) לא יציע הוועד לאסיפה כללית להוציא חבר מן העמותה אלא לאחר שנתן לו הזדמנות נאותה להשמיע טענותיו לפניו, ולא יציע מהטעמים האמורים בתקנת משנה (1), (2) או (3) אלא לאחר שהתרה בחבר ונתן לו זמן סביר לתיקון המעוות.

4. מתן הודעות לחבר

הזמנה, דרישה, התראה והודעה אחרת של העמותה לחבר, ככל שהן מיועדות לחבר באופן אישי, יינתנו לו בכתב שיימסר לו ביד או יישלח בדואר רגיל אל מענו הרשום בפנקס החברים; לפי בקשת החבר בכתב תשנה העמותה את מענו הרשום בפנקס החברים. על אף האמור לעיל, לבקשת החבר בכתב תמסור העמותה הודעות למענו האלקטרוני, בכתובת הדואר האלקטרוני שרשומה בפנקס החברים ושנמסרה על ידו, בין אם במועד ההרשמה ובין אם במועד מאוחר יותר. בכל שלב שהוא תתאפשר קבלת דואר רגיל במקום דואר אלקטרוני, על פי בקשת החבר.
הזמנה, דרישה, התראה והודעה אחרת של העמותה המיועדות לכלל חברי העמותה יופיעו באופן ברור ובולט בלוח מודעות אלקטרוני המיועד לכך באתר האינטרנט של האגודה, בנוסף למשלוח לרשימת התפוצה האלקטרונית, כפי שתתעדכן מעת לעת.

סימן ב': האסיפה הכללית

5. זמן ומקום

יומה, שעתה ומיקומה של אסיפה כללית ייקבעו בידי הועד.

6. הזמנה

אסיפה כללית תכונס על ידי הודעה שתינתן לכל חבר לפחות עשרה ימים מראש ותציין יום, שעה, מקום וסדר יום לאסיפה.

7. תפקידים של אסיפה כללית רגילה

אסיפה כללית רגילה תשמע דינים וחשבונות על פעולות הוועד ועל פעולות ועדת הביקורת, תדון בהם ובדין וחשבון הכספי שהגיש לה הוועד, תחליט על אישורם, ותבחר בוועד ובוועדת הביקורת.

8. מנין

(א) אסיפה כללית לא תיפתח אם לא נכחו לפחות 25 חברי עמותה או רבע ממספר חברי העמותה (המספר הנמוך מן השניים); היה מנין זה נוכח בפתיחת האסיפה, רשאית היא להמשיך בדיוניה ולקבל החלטות אף אם פחת מספר הנוכחים.

(ב) באין קוורום, תתפזר האסיפה ותתכנס שנית באותו מקום לאחר חצי שעה. אסיפה זו תחשב לאסיפה כללית מיוחדת כשרה להעברת החלטות בכל מספר של חברים.

9. יושב ראש ומזכיר

יושב ראש העמותה יכהן כיושב ראש האסיפה הכללית. בהיעדרו תבחר האסיפה יושב ראש לאסיפה מבין חברי העמותה הנוכחים באסיפה. האסיפה תבחר מזכיר לאסיפה מבין חברי העמותה הנוכחים באסיפה.

10. החלטות

החלטות האסיפה הכללית יתקבלו ברוב קולות של המצביעים, זולת אם החוק או תקנון זה דרשו רוב אחר לקבלתן; היו הקולות שקולים, רשאי יושב ראש האסיפה להכריע.

11. פרוטוקול

מזכיר האסיפה הכללית ינהל את פרוטוקול האסיפה.

12. בחירות לוועד העמותה ולוועדת הביקורת

רשימת המועמדים לוועד ולוועדת ביקורת תיסגר ותוצג באתר האגודה עשרה ימים לפני תאריך האסיפה הכללית והבחירות. למרות זאת, האסיפה הכללית תהיה רשאית לאשר מועמדות שהוצגה במועד מאוחר יותר. מועמד ו/או חבר ועד חייב להיות חבר אגודה רשום, בעל כרטיס חבר בתוקף.
רשאי לבחור כל חבר עמותה בגיר אשר חברותו בתוקף, בהגעה או באמצעות שליחת ייפוי כוח בחתימתו.
הבחירה לוועד העמותה ולועדת הביקורת תהיה בחירה חופשית וחשאית.
טופס ההצבעה יאפשר הבעת תמיכה או התנגדות בבחירתו של כל מועמד לועד העמותה ולועדת הביקורת. ייבחרו כחברי ועד עד שבעה חברים וכחברי ועדת ביקורת מספר מועמדים על פי תקנון העמותה ובהתאם לדרישות החוק, אשר זכו במספר הקולות הרב ביותר ובלבד ששמם הוזכר בשלושים אחוזים מטפסי ההצבעה התקפים או יותר, ושלא עלה מספר הקולות המתנגדים לבחירתם על מספר הקולות התומכים בה.
ככל שלא נבחרו די מועמדים כנדרש לעיל, יערך סבב נוסף בין המועמדים אשר לא נבחרו. סבב הבחירות הנוסף יתקיים מייד לאחר סיום ספירת הקולות מסבב הבחירות הראשון, במהלך אותה האסיפה.
במידה ולא נבחר מספר מועמדים לוועד כנדרש בחוק יבוטלו הבחירות, יישאר הוועד הנוכחי לכהן, ובחירות חוזרות לוועד יתקיימו עשרה עד שלושים ימים ממועד הבחירות שבוטלו.

סימן ג': הוועד

13. מספר החברים

מספר חברי הוועד ייקבע בהחלטת האסיפה הכללית ולא יהיה פחות משנים.

14. תקופת הכהונה

(א) הוועד יכהן מה יבחרו באסיפה כללית ועד שאסיפה כללית אחרת תבחר ועד חדש; חבר הוועד היוצא יכול להיבחר לוועד החדש.

(ב) חבר הוועד רשאי להתפטר בכל עת מכהונתו על ידי הודעה בכתב לוועד; חבר הוועד יחדל לכהן אם הוכרז פסול דין או פושט רגל.

15. השלמת הועד

(א) נתפנה מקומו של חבר הוועד, רשאים הנותרים או הנותר למנות חבר אחר של העמותה לכהן כחבר הוועד עד לאסיפה הכללית הקרובה; עד למינוי כזה רשאים הנותרים או הנותר להמשיך לפעול כוועד.

(ב) חבר הוועד שנבצר ממנו למלא תפקידיו, רשאים הנותרים או הנותר למנות חבר העמותה למלא מקומו עד שישוב למלא תפקידיו.

16. ישיבות הוועד

הוועד רשאי להסדיר בעצמו את מועד ישיבותיו, ההזמנה להן, המניין הדרוש בהן ודרך ניהולן.

17. החלטות

החלטות הועד יתקבלו ברוב קולות המצביעים; היו הקולות שקולים, לא נתקבלה ההצעה; החלטת כל חברי הועד פה אחד יכול שתתקבל גם שלא בישיבת הועד.

18. פרוטוקול

הוועד ינהל פרוטוקול מישיבותיו והחלטותיו.

19. זכות הייצוג

הוועד רשאי להסמיך שניים או יותר מבין חבריו לחתום בשם העמותה על מסמכים שיחייבו אותה, ולבצע בשמה פעולות שהן בתחום סמכותו.

סימן ד': ועדת הביקורת

20. תחולת הוראות

הוראות תקנות 13 עד 18 יחולו, בשינויים המחויבים, גם על ועדת הביקורת.

סימן ה': סניפים

21. הקמת סניפים וארגונם

העמותה רשאית, בהחלטת האסיפה הכללית, להקים סניפים ולקבוע את ארגונם ואת סדרי ניהול ענייניהם.

סימן ו': נכסים לאחר פירוק

22. העברת נכסים עודפים

במקרה של פירוק יועבר רכוש העמותה לידי מוסד ציבורי אחר, כמשמעותו בסעיף 9(2) לפקודת מס הכנסה (נוסח חדש), ולא יחולק בין חבריה.

23. נכסי העמותה והכנסותיה משמשים רק למטרותיה, וחלוקת רווחים או טובות הנאה בכל צורה שהיא בין חבריה, אסורה.

(שינוי סעיף 21 ותוספת סעיף 22 הוכנסו לדרישת רשם העמותות באסיפה כללית מיוחדת של האגודה בתאריך 19.5.99)

סימן ז: אחריות נושאי משרה, שיפוי, וביטוח

24. מתן פטור

העמותה אינה רשאית לפטור נושא משרה מאחריותו בשל הפרת חובת הזהירות או חובת האמונים כלפיה.

 

25. שיפוי

העמותה תהיה רשאית, בכפוף להוראות כל דין, לשפות נושא משרה עקב פעולה שעשה בתוקף היותו נושא משרה בה בגין כל אחד מהמקרים המפורטים להלן, ובלבד שלא תינתן התחייבות מראש לשיפוי עקב הפרת חובת הזהירות או חובת האמונים של נושא המשרה:

(א) חבות כספית שהוטלה עליו לטובת אדם אחר על פי פסק דין, ובלבד שהתחייבות מראש לשיפוי תינתן רק לאירועים שלדעת הוועד צפויים לאור פעילות העמותה בפועל בעת מתן ההתחייבות לשיפוי וכן לסכום שהוועד קבע כי הוא סביר בנסיבות העניין, וככל שלא הופרה חובת הזהירות או חובת האמונים של נושא המשרה.

(ב) הוצאות התדיינות סבירות, לרבות שכר טרחת עורך דין, שהוציא נושא משרה עקב חקירה או הליך שהתנהל נגדו בידי רשות המוסמכת לנהל חקירה או הליך, ואשר הסתיים בלא הגשת כתב אישום ובלי שהוטלה עליו חבות כספית כחלופה להליך פלילי, או שהסתיים בלא הגשת כתב אישום נגדו אך בהטלת חבות כספית כחלופה להליך פלילי בעבירה שאינה דורשת הוכחת מחשבה פלילית.

(ג) הוצאות התדיינות סבירות, לרבות שכר טרחת עורך דין, שהוציא נושא משרה או שחויב בהן בידי בית משפט, בהליך שהוגש נגדו בידי העמותה או בשמה או בידי אדם אחר, או באישום פלילי שממנו זוכה, או באישום פלילי שבו הורשע בעבירה שאינה דורשת הוכחת מחשבה פלילית.

(ד) הפרת חובת אמונים כלפי העמותה ובתנאי שנושא המשרה פעל בתום לב והיה לו יסוד להניח שפעולתו לא תפגע בעמותה.

(ה) הפרת חובת זהירות שנעשתה ברשלנות, ולא בפזיזות או בכוונה.

(ו) למרות האמור בסעיפים קטנים א-ה, העמותה לא תשפה נושא משרה בנסיבות בהן נעשתה פעולה מתוך כוונה להפיק רווח אישי שלא כדין, או בגין קנס או כופר שהוטל עליו.

 

26. ביטוח

הוועד יהיה רשאי להתקשר עם חברת ביטוח בחוזה לביטוח אחריותו של נושא משרה בשל חבות שתוטל עליו עקב פעולה שעשה בתוקף היותו נושא משרה בכל אחד מאלה:

(א) הפרת חובת זהירות כלפי העמותה או כלפי אדם אחר שנעשתה ברשלנות, אך לא בפזיזות או בכוונה;

(ב) הפרת חובת אמונים כלפי העמותה, ובלבד שנושא המשרה פעל בתום לב והיה לו יסוד סביר להניח שהפעולה לא תפגע בטובת העמותה;

(ג) חבות כספית שתוטל עליו לטובת אדם אחר.

(ד) למרות האמור בסעיפים קטנים (א)-(ג) העמותה לא תתקשר בחוזה לבטח נושא משרה בנסיבות בהן נעשתה פעולה מתוך כוונה להפיק רווח אישי שלא כדין, או בגין קנס או כופר שהוטל עליו.

(סימן ז, סעיפים 26-24 אושרו באספה הכללית מיום 23.04.2019, והתקונן אושר על ידי רשם העמותות ב-20.06.2019)

תוספת שניה (תיקון תשנ"ו)

(סעיף 35(א))

בתוספת זו –

"מחזור" – סכום התקבולים מכל מקור וסוג, שהתקבלו בשנה האחרונה שחלפה;

"שנה" – תקופה של 12 חודשים מחודש ינואר ועד סוף חודש דצמבר;

"תקבולים" – לרבות תרומות, הקצבות, מיסים עקיפים, סכומים מיועדים, הן בכסף והן בשווה ערך כסף, למעט תמורה ממכירת רכוש קבוע;

"קרוב" – אח, הורה, הורי הורים, צאצא, צאצא של בן הזוג או בן זוגו של כל אחד מאלה.

א. עמותה שמחזורה עולה על 750,000 שקלים חדשים, חייבת לנהל מערכת חשבונות על פי שיטת החשבונאות הכפולה באחת השיטות הנהוגות, לרבות:

(1) ספר קופה;

(2) שוברי קבלה, תקבולים בשל מכירת נכסים או בשל מתן שירותים יירשמו בפנקס שוברי קבלות נפרד; תקבולים בשל תרומות יירשמו בפנקס שוברי קבלות נפרד; על כל קבלה בפנקס של שובר קבלות לתרומות תודפס בצורה בולטת לעין המילה "תרומה"; ניתן לעמותה אישור לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה, יודפסו על הקבלה גם המלים "למוסד אישור מס הכנסה לעניין תרומות לפי סעיף 46 לפקודה";

(3) חשבון הכנסות אשר בו יירשמו בנפרד, הכנסות בשל:

(א) הקצבות והשתתפויות מאחרים, כולל גופים ממשלתיים או עירוניים;

(ב) תרומות אשר מקורן בארץ ותרומות שיתקבלו מחו"ל;

(ג) הכנסות מריבית והפרשי הצמדה;

(ד) הכנסות מהשכרת נכסים;

(ה) תקבולים מדמי חבר;

(ו) הכנסות ממכירת שירותים ונכסים שאינם משמשים במישרין למטרות העמותה;

(ז) תמורה בעד מכירת רכוש קבוע ונכסים הוניים;

(ח) הכנסות אחרות.

(4) ספר כרוך ובו יירשמו נכסים שנתקבלו כתרומות או כמתנות; הרישום יכלול את שם הנותן או התורם, תיאור הנכס שנתקבל ומועד קבלתו;

(5) חשבון הוצאות אשר בו יירשמו בנפרד, הוצאות בשל:

(א) תרומות והשתתפויות שניתנו לאדם אחר;

(ב) שכר עבודה והוצאות נלוות;

(ג) הוצאות הנהלה והוצאות כלליות;

(ד) הוצאות ריבית והפרשי הצמדה;

(ה) סכומים לרכישת שירותים ונכסים שאינם משמשים במישרין למטרות העמותה;

(ו) רכישות הוניות;

(ז) עסקאות והלוואות שבוצעו בין העמותה לבין חבר ועד או קרוב של חבר ועד;

(ח) הוצאות אחרות.

ב. עמותה שמחזורה אינו עולה על 750,000 שקלים חדשים, חייבת לנהל, לכל שנת מס, מערכת חשבונות שתכלול לפחות:

(1) ספר תקבולים ותשלומים, שבו יירשמו בטורים נפרדים:

(א) בצד התקבולים –

(1) הקצבות והשתתפויות מאחרים, כולל גופים ממשלתיים או עירוניים;

(2) תרומות אשר מקורן בארץ ותרומות שהתקבלו מחו"ל;

(3) הכנסות מריבית והפרשי הצמדה;

(4) הכנסות מהשכרת נכסים;

(5) תקבולים מדמי חבר;

(6) הכנסות ממכירת שירותים ונכסים שאינם משמשים במישרין למטרות העמותה;

(7) תמורה בעד מכירת רכוש קבוע ונכסים הוניים;

(8) הכנסות אחרות.

(ב) ספר כרוך ובו יירשמו נכסים שנתקבלו כתרומות או כמתנות; הרישום יכלול את שם הנותן או התורם, תיאור הנכס שנתקבל ומועד קבלתו;

(ג) בצד התשלומים –

(1) תרומות והשתתפויות שניתנו לאדם אחר;

(2) שכר עבודה והוצאות נלוות;

(3) הוצאות הנהלה והוצאות כלליות;

(4) הוצאות ריבית והפרשי הצמדה;

(5) תשלומים לרכישת שירותים ונכסים שאינם משמשים במישרין למטרות העמותה;

(6) רכישות הוניות;

(7) עסקות והלוואות שבוצעו בין העמותה לבין חבר ועד או קרוב של חבר ועד;

(8) הוצאות אחרות.

(2) תיק תיעוד חוץ.

ג. על אף האמור בתוספת זו, רשאית עמותה שלא לרשום בדו"ח הכספי שמו של תורם אם צוינו בשובר הקבלה, במקום המיועד לרישום שם התורם, המילים "תרומה בעילום שם", ותתקיים אחד מאלה:

(1) סכום התרומה אינו עולה על הסכום המרבי שקבע השר;

(2) הרשם נתן אישור מיוחד שלא לציין את שם התורם בדו"ח הכספי, לפי הליכים ונהלים שקבע השר.

דילוג לתוכן