תקנון מענק לתמיכה בהפקות מקור של אגודה ישראלית למדע בדיוני ולפנטזיה

 

 1. מטרות המענק
  1. 1. המענק נוצר על ידי אגודה ישראלית למדע בדיוני ולפנטזיה (להלן: האגודה) ע"ר מספר 58-028-7571.
  2. 1. האגודה תמנה ועדת שיפוט למענק (להלן הוועדה).
  3. 1. מטרת המענק היא תמיכה ביצירות ישראליות בתחומי המדע הבדיוני והפנטזיה וקידומן, בהלימה למטרות האגודה.
 2. תחומי התמיכה
  1. 2. הפקות בימתיות באורך מלא (שלא יפחת מ-30 דקות).
  2. 2. סרטים קצרים (כולל אנימציה) (שלא יעלו על 15 דקות)
  3. 2. סדרות אינטרנט (כולל אנימציה) באורך כולל של עד 60 דקות.

במקרים חריגים הוועדה עשויה לשקול מתן המענק להשלמת יצירה ארוכה.

 1. שופטים
  1. 3. ועדת השיפוט של המענק (להלן "הוועדה") תורכב מחמישה חברים: יו"ר, חברי ועדה מובילים בתחום היצירה הקולנועית או היצירה הבימתית וחבר ועד האגודה.
  2. 3. ועד האגודה ימנה את יו"ר הועדה בכל שנה עד לתאריך 28 בפברואר. שאר חברי הוועדה ימונו בידי יו"ר הועדה וועד האגודה עד לתאריך 31 במרץ.
  3. 3. הוועדה תכהן עד שתיבחר ועדה חדשה.
  4. 3. לא יכולים לכהן בוועדה:

אנשים שמשתתפים (בעבר או בהווה) בכל רמה באחד הפרויקטים המתחרים בשנה הנוכחית.

לא יכהן בוועדה יותר מחבר ועד האגודה אחד.

5. 3. ההחלטות בנוגע למועמדים לקבלת המענק נמצאות לחלוטין בסמכותה של ועדת השופטים, בכפוף לוועד האגודה.

6. 3. ערעורים על החלטת הוועדה יוגשו לוועד האגודה ולוועדת הביקורת של האגודה עד שבועיים לאחר מתן ההודעה למועמדים. ערעור שלא יוגש במסגרת הזמן הזה לא יתקבל.

 1. הגשת בקשה
  1. 4. רשאים להגיש בקשה רק פרויקטים שעוסקים בסוגת המדע הבדיוני או הפנטזיה. לצורך הבהרה, שייכות לסוגה תוגדר בכך שמוטיב המדע הבדיוני או הפנטזיה יהיה חלק בלתי נפרד מעלילת היצירה, ושהיצירה לא תוכל להתקיים בלעדיו. לוועדה נתונה הסמכות הסופית לגבי הקטלוג של יצירה כשייכת לסוגת המדע הבדיוני והפנטזיה.
  2. 4. רשאים להגיש בקשה למענק רק יוצרים ישראלים שהפרויקט שלהם עונה על ההגדרה "יצירה ישראלית מקורית" בהתאם לשיקול דעתה של הוועדה..
  3. 4. על במאי הפרויקט והמפיק הראשי להיות בעלי ניסיון הפקתי מוכח, גם אם לא בתחום הפקת סרטים או הפקות בימתיות.
  4. 4. יוצר ראשי (במאי, תסריטאי ראשי או מפיק ראשי) אינו יכול להגיש יותר משני פרויקטים באותה שנה.
  5. 4. תינתן עדיפות לפרויקטים שנמצאים בשלבי תחילת ההפקה.
  6. 4. הפרויקטים יוגשו בעברית. פרויקט שיהיה מעוניין להגיש יצירה בשפה האנגלית יהיה חייב לבקש אישור מיוחד מהוועדה.

 

 1. בדיקת תקינות הבקשות.
  1. 5. הוועדה תבדוק את תקינות הבקשות, את עמידתן בתנאי הסף ואת שלמות הצרופות הנדרשות. לצורך הבחינה רשאית הוועדה להיעזר באנשי המנהלה של האגודה.
  2. 5. האחריות על שלמות הבקשה והצרופות היא על מגיש הבקשה. הכלל הוא שבקשה שאיננה שלמה או איננה ברורה, או שאינה שייכת לז'אנר המדע הבדיוני או הפנטזיה, או שאיננה מוגשת בהתאם לדרישות, תיפסל על הסף. רק במקרים חריגים, על פי שיקול דעת הוועדה, רשאית הוועדה (אך אינה חייבת) לפנות למגיש הבקשה ולבקש השלמה או הבהרה בתוך פרק זמן שתקצוב לו, על פי שיקול דעתה הבלעדי.
  3. 5. בקשה שלא הוגשה במועד, לא תידון אלא אם כן החליטה הוועדה אחרת, מנימוקים שיירשמו על ידה.
  4. 5. בקשה שאיננה עומדת בכל תנאי הסף, לא תידון.

 

 1. לוחות זמנים
  1. 6. קול קורא להגשת פרויקטים יתפרסם במהלך כנס "עולמות" המתקיים מדי שנה בחול המועד פסח. היה ולא יתקיים כנס "עולמות", יתפרסם הקול הקורא במהלך חול המועד פסח.
  2. 6. סכום המענק יוכרז מדי שנה עם הוצאת הקול הקורא.
  3. 6. קבלת הבקשות לתמיכה תסתיים ב-31.7.
  4. 6. במהלך החודשים אוגוסט\ספטמבר יוזמנו שלושת העולים לגמר להציג את הפרויקטים בפני הוועדה. פרויקט שלא יגיע להצגת הפרויקטים – מועמדותו תיפסל לאלתר.
  5. 6. הזוכה במענק מבין שלושת המתמודדים המובילים יוכרז במהלך פסטיבל אייקון.
  6. 6. כספי התמיכה ישולמו בשני מועדים: מחצית הסכום במהלך טקס ההודעה על הזכייה ומחציתו חצי שנה לאחר מכן, בכפוף לעמידה בלוח הזמנים שהוגש לוועדה.
  7. 6. האגודה רשאית לבדוק את התקדמות הביצוע על פי לוחות הזמנים שהוגדרו לו. האגודה רשאית להחליט על פי שיקול דעתה שהפרויקט אינו עומד בלוחות הזמנים ושלא יושלם במועד. החלטה זו עלולה לשמש עילה לביטול המענק המובטח גם אם טרם הגיע מועד התשלום שנקבע מלכתחילה.

 

 1. בקרה ושינויים בפרויקט
  1. 7. בשלב הגשת הבקשות תיעשה בקרה מדגמית של אמינות הבקשות המוגשות. בקשות שיימצא שהן לוקות בחוסר אמינות, לא תאושר להן תמיכה ומגישיהן לא יורשו להגיש בקשות לאגודה בעתיד.
  2. 7. בשלב הביצוע תיעשה בקרת ביצוע. הבקרה תכלול בין היתר בקרה על הפרטים הבאים:
 • ביצוע.
 • התקדמות על פי לוחות זמנים.
 • ניצול התקציב.
 • מידת החשיפה והנוכחות שניתנת לאגודה.

7.3. כל שינוי מהותי בפרויקט, לרבות שינוי בלוח הזמנים, שינוי בזהות האמנים או היוצרים או המבצעים העיקרייםאו שינוי באופיו הכללי של הפרויקט, טעון הגשת בקשה מיוחדת לאגודה וקבלת אישור בכתב מהאגודה.

7.4. פרויקט שפרטי ביצועו בפועל שונו באופן מהותי לעומת הפרטים שהוצגו בבקשה, והשינוי בוצע בלא שניתן על כך אישור האגודה מראש ובכתב, תהיה האגודה רשאית להקטין את היקף התמיכה שאושרה לו או לבטלה כליל.

7.5. לאחר תשלום כספי המענק רשאית האגודה לבקר את הפעילות הכספית של מקבל התמיכה על מנת לוודא את התקיימותם של הפרטים שהוצגו בבקשה ואת התקיימותם של התנאים למתן התמיכה, ועליו לאפשר לאגודה או למי מטעמה לבדוק את ספרי החשבונות שלו ולהמציא כל מסמך וליתן כל מידע והסבר כפי שיידרש במסגרת ביקורת כאמור והכל, בנוגע לפרויקט .

 

 1. שלבי המיון:

1. השלב הראשון – הקריאה והמיון:

בשלב הזה יחולקו התסריטים לקריאה לכל חברי הוועדה. בסיום השלב יבחרו חברי הוועדה את התסריטים שיעברו לשלב המיון השני – שלב הצגת הפרויקט בעל פה (הפרזנטציה). אם התקבלה כמות בקשות גדולה, חברי הוועדה יהיו רשאים למנות לקטורים שיעברו על הבקשות וימליצו לוועדה על פרויקטים לשלב א'.

 1. השלב השני – הפרזנטציה

שלושת המגישים שתסריטיהם עברו את שלב המיון הראשון יוזמנו להציג את

הפרויקט בעל פה (בפגישה ושיחה עם הוועדה). הוועדה תהיה רשאית לבקש פרטי מידע וחומרים נוספים הקשורים לפרויקט.

על בסיס אלה תחליט הוועדה על זוכה יחיד במענק.

 

 1. אופן ההגשה

כל הפרויקטים שמעוניינים להגיש מועמדות יחויבו לעשות זאת לפני סיום תקופת ההגשה לשלב א' (כמצוין בסעיף 6.3). הגשת המועמדות תיעשה לכתובת הדוא"ל grant@sf-f.org.il בצירוף טופס ההרשמה (נספח 1 לתקנון) ובצירוף כל המסמכים המצוינים בסעיף זה:

 

סרט קצר

 • סינופסיס באורך של עמוד לכל היותר
 • תסריט מלא
 • תיאור באורך של חצי עמוד לכל הפחות על כל אחד מצוות ההפקה הראשי או קורות חיים שלו.
 • לוח זמנים להפקה.
 • תקציב מתוכנן.
 • במקרה של עיבוד מיצירה קיימת יש להציג הסכם העברת זכויות ופירוט של עד חצי עמוד על היחס בין העיבוד ליצירה המקורית. לא יתקבלו יצירות שהן תרגום בלבד.
 • הסדרת נושא זכויות היוצרים במקרה של שימוש במוזיקה במסגרת הפרויקט.

 

הפקה בימתית

 • סינופסיס באורך של עמוד לכל היותר
 • טקסט מלא
 • תיאור באורך של חצי עמוד לכל הפחות על כל אחד מצוות ההפקה הראשי או קורות חיים שלו.
 • לוח זמנים להפקה.
 • תקציב מתוכנן.
 • במקרה של עיבוד מיצירה קיימת יש להציג הסכם של העברת זכויות יוצרים ופירוט של עד חצי עמוד על היחס בין העיבוד ליצירה המקורית. לא יתקבלו יצירות שהן תרגום בלבד.
 • הסדרת נושא זכויות היוצרים במקרה של שימוש במוזיקה במסגרת הפרויקט.

 

 

סדרת אינטרנט

 • סינופסיס באורך של עמוד לכל היותר
 • טקסט של שני הפרקים הראשונים לפחות.
 • תיאור באורך של חצי עמוד לכל הפחות על כל אחד מצוות ההפקה הראשי או קורות חיים שלו.
 • לוח זמנים להפקה.
 • תקציב מתוכנן.
 • במקרה של עיבוד מיצירה קיימת יש להציג הסכם של העברת זכויות יוצרים ופירוט של עד חצי עמוד על היחס בין העיבוד ליצירה המקורית. לא יתקבלו יצירות שהן תרגום בלבד.
 • הסדרת נושא זכויות היוצרים במקרה של שימוש במוזיקה במסגרת הפרויקט.

 

10. זכויות יוצרים

 1. 10. כל זכויות היוצרים על יצירתם שייכים ליוצרי הפרויקט. אין בהגשת מועמדות או בזכייה במענק ויתור על זכויות היוצרים על היצירה.
 2. 10. היוצרים ישאו בכל האחריות על זכויות יוצרים ועל תשלום תמלוגים עבור שירים ותכנים אחרים שמופיעים בפרויקטים. למען הסר ספק, האגודה אינה אחראית על כל הפרת זכויות יוצרים שעשויה להיעשות במסגרת הפקת הפרויקטים.
 3. 10. זכויות שידור ו\או הצגה – הפרויקט הזוכה מתחייב לתת לאגודה זכויות לשדר את היצירה במשך שלוש שנים אחרי השלמתה בכל אירוע של האגודה. במקרה של הפקה בימתית, ההתחייבות להופעה בכנסי האגודה תתקיים רק אם ההפקה עדיין מופיעה בטווח הזמן של ההתחייבות. ההכנסות ממכירת הכרטיסים להקרנה\ההפקה הבימתית במסגרת אירועי האגודה ייכנסו לקופת אירוע האגודה.
 4. 10. האגודה מתחייבת לא להעלות את הפרויקט לאינטרנט אלא באישור היוצרים.
 5. 10. הפרויקט הזוכה מתחייב לערוך את הבכורה שלו באחד הכנסים הגדולים של האגודה (כנס "עולמות" או פסטיבל "אייקון") לפי בחירת ועד האגודה ומנהלי הכנסים. שיבוץ הבכורה והופעות\הקרנות נוספות ייעשה לפי החלטת מנהלי הכנסים, בתיאום עם יוצרי הפרויקט. אם פרויקט הושלם לפני מועד הכנס ומעוניין להציג את הפרויקט במסגרת אחרת, עליו לקבל אישור מראש ובכתב מהאגודה.
 6. 10. אין בזכייה במענק זה התחייבות מצד האגודה להציג את הפרויקט באחד הכנסים שלה. פרויקט שלא יתקבל בסופו לאחד הכנסים ישוחרר מהתחייבות בסעיף 10.3.
 7. 10. האגודה תקבל קרדיט בכל הקרנה או הצגה של הפרויקט הזוכה לפי הנוסח הבא: "הסרט\הצגה\סדרה הופק בתמיכת אגודה ישראלית למדע בדיוני ולפנטסיה" בשילוב עם לוגו האגודה. הקרדיט יופיע בתחילת ובסוף ההצגה\הקרנה.

 

11. שינוי התקנון:

ועד האגודה רשאי לשנות את התקנון הזה בכל עת. שינויים בתקנון שיתקבלו לאחר בחירת ועדת השיפוט יחולו רק בשנה העוקבת.

 

12. כתובות ופרטי התקשרות:

פרטי ההתקשרות של מגיש הבקשה בדואר ובדוא"ל יהיו כתובת למשלוח הודעות לפונים ולמקבלי המענקים. מגיש בקשה, שפרטי ההתקשרות שלו השתנו יעדכן את פרטיו לצורך משלוח הודעות. אם לא עשה כן, אין האגודה אחראית במקרה שלא ניתנה הודעה. העדכון יעשה בכתב באמצעות הדוא"ל או הפקס.

 


 להורדה בגרסת PDF

תקנון מענק לתמיכה בהפקות מקור טופס הרשמה למענק

 

להורדה בגרסת WORD

תקנון מענק לתמיכה בהפקות מקור טופס הרשמה למענק