גזבר\ית האגודה
* פיקוח על תזרים המזומנים השוטף של האגודה. אחריות על ביצוע כל הפעולות הבנקאיות של האגודה, ובכלל זה הפקדת כספים, רישום צ'קים ועוד. רוב הפעולות דורשות אישור של מורשה חתימה נוסף. ריכוז הקבלות והחשבוניות מספקים ופנקסי הקבלות של האגודה.
* הכנת תקציב האגודה השנתי במהלך חודש דצמבר, כך שיהיה מאוזן או רווחי. מעקב שוטף אחרי העמידה בו.
* הכנת הדו"ח הכספי השנתי של האגודה וסיוע בהכנת הדו"ח המילולי לאישור ועדת הביקורת והאסיפה הכללית.
* עבודה מול משרד רואי החשבון של האגודה בכל עניין הדורש את מעורבותם.
* ייעוץ לוועד בכל נושא בעל משמעות כספית או תקציבית.
* ייעוץ לוועד בבחינת אישור תקציבי אירועי האגודה, גדולים כקטנים.

הערות: דרושה אחריות רבה מאוד בטיפול בעניינים כספיים. ניסיון קודם בתחום יהיה יתרון משמעותי.

דובר\ת הוועד
* מעקב שוטף אחרי פורומי האגודה. הבאת נושאים רלוונטיים מהפורומים לתשומת לב הוועד, וכן כל פנייה אחרת מגורמים חיצוניים לוועד.
* ניסוח ופרסום התגובות הפומביות של הוועד.
* מענה למיילים הדורשים את תגובת ועד האגודה.

מזכיר\ת הוועד
* כתיבת הפרוטוקולים בישיבות הוועד.
* העברת הפרוטוקולים לאישור חברי הוועד, עריכתם ופרסומם עד עשרה ימים אחרי ישיבת הוועד.
* תיאום מועדי ישיבות הוועד.
* ניהול רשימת המשימות של חברי הוועד. מעקב תקופתי אחר מילוי המשימות הללו והעברת המידע לידי יו"ר האגודה.
* ריכוז הנושאים העולים והכנסתם לסדר היום של ישיבות הוועד, בתיאום עם יו"ר האגודה.
* פרסום סדר היום של ישיבות הוועד בפורום האגודה, עד שבוע לפני מועד הישיבה.

מלווה לכל כנס
* תיאום בין מנהל\ת הכנס לוועד.
* ליווי הכנס בהתקדמותו ודיווח לוועד.

ליווי כנסים קטנים
*ליווי וייעוץ ליוזמי אירועים שונים המבקשים את תמיכת האגודה.
* תיאום בין מנהל\ת הכנס לוועד.
* ליווי הכנס בהתקדמותו ודיווח לוועד.

אחראי\ת בארטרים ושיתופי פעולה
* טיפול בהצעות לפרסום בבמות האגודה ושיתופי פעולה אחרים. לאחר שהצעה תהפוך לפרויקט רשמי, ימונה לה אחראי\ת מבית פעילי האגודה או הוועד, בהתאם לצורך.

אחראי\ת פרסים ותחרויות
* השגחה על התחרויות שמנהלת האגודה.
* פיקוח על תקינות התקנונים של התחרויות.
* תיאום הפרסים לתחרויות, בחירתם והשגתם עם מנהלי התחרויות, או המפיקים שלהן.

אחראי\ת מענק
*גיוס ועדת המענק וישיבה בוועדה כנציג\ת הוועד.
*אחריות על פרסום המענק.
*קשר עם הוועדה.
*ניהול האספקטים הלוגיסטיים של המענק, החל מההגשות וכלה בבחירת הזוכה.

אחראי\ת אתר ופייסבוק
*שמירה על קשר עם העורך של אתר האגודה.
*ניהול הדף הרשמי של האגודה וקבוצת הפייסבוק שלה.

תפקידי תיאום שונים (יחולקו בין חברי הוועד): שנתון, מחסן, דוכן האגודה, מכתב חודשי, מזכירות האגודה, מחשוב.
*תיאום שוטף בין הוועד לפעיל\ה האחראי\ת על התחום.
*מתן מענה לפעיל\ה האחראי\ת על התחום בכל בעיה.
*השגחה על פעילותו התקינה של התחום.
*חשיבה ופעילות שוטפת לקידום התחום, בשיתוף עם הפעיל\ה האחראי\ת.