לפי סעיף 5 בתקנון האגודה ועד האגודה קיבל החלטה פה אחד על קיום אסיפה כללית ב-18.08.2016, ב-ZOA תל אביב, בשעה 15:30.
רשימת הנושאים:
1) אישור דו"ח כספי ומילולי.
2) הצגת תקציב שנתי.
3) לפי סעיף 15א' יתקיים הצבעה על אישור חברת ועד חדשה – לימור נעמן.
עריכה: 4) הסמכת הוועד ורו"ח של האגודה מר צבי בר להגיש בקשה לקבלת אישור 46א'.
נזכיר כי נדרש קוורום, ובהעדרה האספה תדחה בחצי שעה ל-16:00.
 
השתתפות באסיפה תתאפשר לכל המעוניין. השתתפות בהצבעה היא לחברי האגודה מעל גיל 18 בלבד.
ניתן לשלוח ייפוי כוח למזכירות האגודה: contact@sf-f.org.il