אספה כללית – אישור דוחות

ירושלים

נוכחים 12, רואה חשבון, צופה בודדת

 

בשעה 18:00 לא היה קוורום. האספה נדחתה ל-18:30 על פי התקנון.

 

 

יו"ר האגודה לא הגיעה עקב מחלה.

מינוי יו"ר הישיבה : עינת סיטרון נבחרה ברוב קולות

מינוי מזכיר: חננאל לבנה נבחר פה אחד.

אישור דו"ח כספי ומילולי

רו"ח צבי בר הציג את הדוחות הכספיים.

 

ועדת ביקורת: ממליצים לאשר.

אושר פה אחד דוח כספי.

אושר פה אחד דו"ח מילולי .

 

דיון על האם נכון לתת הנחה בהרשמה לאגודה לסגל, מתנדבים וכו'.

המטרה היא לערב יותר חברי סגל. אין השפעה כספית משמעותית.

שואלים איפה שמים את הגבול? מה על מתנדבים? מרצים פעילים אחרים באגודה?

האם זה לא יפגע בחידוש של מתנדבים?

 

הוועד משך את ההצעה. ויעלה באספה הבאה.

לוודא שהנוסח של ההצעה עובר הגהה מבחינה לשונית.