פרטים:

אסיפה כללית של האגודה הישראלית למדע בדיוני ולפנטסיה (ע"ר), להלן "האגודה".
תאריך: 23 באפריל, 2019
שעה: 20:00
מיקום: תל אביב-יפו

בשעה 20:00 לא היה קוורום, האסיפה נדחתה בחצי שעה.

עד לפתיחת האסיפה, הוועד העלה כמה נושאים בפני הנוכחים לשם שיתוף חברי האגודה ושמיעת דעותיהם.

דיון בשת"פים בתחומים משיקים שהם לא בהכרח ז'אנר מובהק, כמו למשל בתחומים של מדע פופולרי או מדיה. לא עלו טענות מיוחדות בנוגע לקבלת הטבות במייל בנושאים אלו.
דיון בפרסום בשטח הכנס, דוגמת פלאיירים או מיתוג של חלקים של הכנס – איפה עובר הגבול? התחושה הכללית היא שהנחת פלאיירים שיווקיים בדוכן המודיעין זה בסדר אבל בקופות ובמקומות אחרים בכנס זה פחות מתאים. עלתה הצעה לשלב את הפרסום או החסות בשקופית שמוצגת לפני הרצאות, או באופן כללי לשלב את זה בעיצוב של הכנס. מנסים להבין מה היא המידה המספיקה שלא תפריע להתנהלות הכנס ולתחושה של הקהל. האם זה בסדר לחלק מוצרים בחינם? מוצרים שקשורים לתמה של הכנס או לא? האם זה בסדר לערוך שיתופי פעולה עם חברות שמקדמות תוכן מסוים (כמו למשל חברה שמפיצה סרטים) ואז לאפשר מכירה של שקשורים לתוכן הזה? הצעה: לשים באתר באנר מרוכז של כל ההטבות. הצעה: להבליט את דף ההטבות באתר ובאפליקציה.

עברה חצי שעה, אפשר לפתוח את האסיפה.

נוכחים:

חברי הוועד: ליאת שחר קשתן, חננאל לבנה, עינת סיטרון, נימרוד סקאל, אלעד אייזן, בוריס בולטיאנסקי.
חברי אגודה: 12 חברי אגודה
אורחים: 1 אורחים + 1 תינוק
ייפויי כוח: לא התקבלו ייפויי כוח

על סדר היום:

שינוי תקנון העמותה
הסיבה לשינוי: האסיפה הכללית שהתקיימה בתאריך 27.09.2018 אישרה רכישת ביטוח דירקטורים לחברי הוועד ולפעילי האגודה, אבל זה צריך להיות מלווה בשינוי תקנון.

רקע: לאחר התייעצות עם עו"ד החלטנו לעשות ביטוח דירקטורים על מנת להגן על חברי הוועד ועל פעילים מתביעות בעקבות פעילויות שהם עושים במסגרת האגודה. לאחר האישור באסיפה הכללית התברר לנו כי האישור לא מספיק ויש צורך בשינוי תקנון.

פרוטוקול:

יו"ר האגודה היא יו"ר האסיפה לפי התקנון: ליאת שחר קשתן.
מזכיר האסיפה: בוריס בולטיאנסקי נבחר פה אחד.

על סדר היום: שינוי תקנון העמותה.

הנוסח המוצע הוא הנוסח מרשם העמותות ככתבו וכלשונו. אלעד אייזן מקריא:

אחרי סעיף 23 תבוא התוספת שלהלן:

סימן ז: אחריות נושאי משרה, שיפוי, וביטוח

24. מתן פטור
העמותה אינה רשאית לפטור נושא משרה מאחריותו בשל הפרת חובת הזהירות או חובת האימונים כלפיה.

25. שיפוי
העמותה תהיה רשאית, בכפוף להוראות כל דין, לשפות נושא משרה עקב פעולה שעשה בתוקף היותו נושא משרה בה בגין כל אחד מהמקרים המפורטים להלן, ובלבד שלא תינתן התחייבות מראש לשיפוי עקב הפרת חובת הזהירות או חובת האמונים של נושא המשרה:

(א) חבות כספית שהוטלה עליו לטובת אדם אחר על פי פסק דין, ובלבד שהתחייבות מראש לשיפוי יינתן רק לאירועים שלדעת הוועד צפויים לאור פעילות העמותה בפועל בעת מתן ההתחייבות לשיפוי וכן לסכום שהוועד קבע כי הוא סביר בנסיבות העניין, וככל שלא הופרה חובת הזהירות או חובת האמונים של נושא המשרה.
(ב) הוצאות התדיינות סבירות, לרבות שכר טרחת עורך דין, שהוציא נושא משרה עקב חקירה או הליך שהתנהל נגדו בידי רשות המוסמכת לנהל חקירה או הליך, ואשר הסתיים בלא הגשת כתב אישום ובלי שהוטלה עליו חבות כספית כחלופה להליך פלילי, או שהסתיים בלא הגשת כתב אישום נגדו אך בהטלת חבות כספית כחלופה להליך פלילי בעבירה שאינה דורשת הוכחת מחשבה פלילית.
(ג) הוצאות התדיינות סבירות, לרבות שכר טרחת עורך דין, שהוציא נושא משרה או שחויב בהן בידי בית משפט, בהליך שהוגש נגדו בידי העמותה או בשמה או בידי אדם אחר, או באישום פלילי שממנו זוכה, או באישום פלילי שבו הורשע בעבירה שאינה דורשת הוכחת מחשבה פלילית.
(ד) הפרת חובת אמונים כלפי העמותה ובתנאי שנושא המשרה פעל בתום לב והיה לו יסוד להניח שפעולתו לא תפגע בעמותה.
(ה) הפרת חובת זהירות שנעשתה ברשלנות, ולא בפזיזות או בכוונה.
(ו) למרות האמור בסעיפים קטנים א-ה, העמותה לא תשפה נושא משרה בנסיבות בהן נעשתה פעולה מתוך כוונה להפיק רווח אישי שלא כדין, או בגין קנס או כופר שהוטל עליו.

26. ביטוח
הוועד יהיה רשאי להתקשר עם חברת ביטוח בחוזה לביטוח אחריותו של נושא משרה בשל חבות שתוטל עליו עקב פעולה שעשה בתוקף היותו נושא משרה בכל אחד מאלה:

(א) הפרת חובת זהירות כלפי העמותה או כלפי אדם אחר שנעשתה ברשלנות, אך לא בפזיזות או בכוונה;
(ב) הפרת חובת אמונים כלפי העמותה, ובלבד שנושא המשרה פעל בתום לב והיה לו יסוד סביר להניח שהפעולה לא תפגע בטובת העמותה;
(ג) חבות כספית שתוטל עליו לטובת אדם אחר.
(ד) למרות האמור בסעיפים קטנים (א)-(ג) העמותה לא תתקשר בחוזה לבטח נושא משרה בנסיבות בהן נעשתה פעולה מתוך כוונה להפיק רווח אישי שלא כדין, או בגין קנס או כופר שהוטל עליו.

חננאל לבנה מסביר בקצרה:
חברי הוועד נושאים באחריות חוקית. אין דרך לפטור אותם מאחריות, אבל אפשר להגן עליהם מפני תביעות כספיות בעקבות החלטות ופעולות שנעשו לא מתוך רצון להכניס כסף לכיס שלהם ולא מתוך כוונה לעבור על החוק. הביטוח נועד למקרים שבהם, על אף שחשבנו שאנחנו פועלים נכון, יתברר שלא ותוגש נגדנו תביעה. כלומר – במקרה שנעשתה טעות – יהיה ביטוח. גם אם אין טעות יכול להיות שתהיה תביעה שתסתיים בהוצאות, וגם במקרה כזה האגודה יכולה להחליט לשפות את בעל התפקיד שהושתו עליו ההוצאות, דהיינו – להחזיר לו את הכסף שהוציא.

דיון:
זמן לשאלות מהקהל, כאסיפה אין אפשרות להחליט שום דבר מעבר לאישור או דחיית הנושא, כי לא הוכרז על נושאים אחרים מראש.

שאלה: האם הביטוח תקף גם לבעלי תפקיד בכנסים?
תשובה: כן, וגם יש לנו ביטוח חבות מעבידים.
שאלה: האם חברות הביטוח כן משלמות? הרי הן נוטות להקשות על קבלת כספים.
תשובה: היינו ביום עיון שעסק בנושא. זה ביטוח ככל ביטוח, אם יש תביעה אנחנו צריכים להוכיח שהמעשה אינו פלילי ולא נעשה בכוונה, יכול להיות שנוכל לקבל את הכסף רק בתום ההליך.
שאלה: מה נחשב תפקיד?
תשובה: אם מישהו קיבל מאיתנו תפקיד זה תפקיד.
שאלה: האם יצא לאגודה להפעיל את הביטוח?
תשובה: לא.
שאלה: האם תבעו אותנו עד כה?
תשובה: לא.
יש לנו סוכן ביטוח טוב, ובכל פעם שהיינו צריכים משהו הם באו לקראתנו. מדובר בביטוח שמיועד במקור לחברי דירקטוריון של חברות מסחריות, והשימוש בו נפוץ. בחברות מסחריות יש גם עניין של מניות ואצלנו אין. יש לנו אחריות שכמה שיותר דברים יעלו על הכתב. אנחנו מתעסקים באופרציה מורכבת ואנחנו רוצים להיות מכוסים.
שאלה: מה קורה אם מישהו בכנס נופל ונפצע?
תשובה: יש לנו כבר ביטוח אירועים למקרים כאלה, אבל אם אדם כזה יתבע את מנהל הכנס, סגל הכנס או חברי הוועד באופן אישי על רשלנות ביחס לבטיחות המתחם זה יהיה עניין לביטוח דירקטורים.
שאלה: מי מחליט על הפעלת הביטוח במקרה של תביעה?
תשובה: תלוי במי תובע ואיך. אם התביעה הוגשה נגד חבר ועד במסגרת הפעילות, הוועד יכול להחליט מיד לשפות. במקרים מסוימים האגודה תצטרך לתבוע את חבר הוועד כדי שיהיה ניתן להפעיל את הפוליסה כדי לקבל את הכסף, ולשם כך דרושה החלטת אסיפה. כמובן, כל החלטת ועד אפשר להפוך בהחלטת אסיפה. הוועד יכול להחליט להפעיל את הביטוח גם ביחס לתביעות שהוגשו נגד פעילים. אין חובת החלטת אסיפה על כל הפעלת ביטוח, ובכל מקרה נתייעץ עם עו"ד לפני הפעלת הביטוח.
שאלה: יש הצעת מחיר?
תשובה: כ-6000 ש"ח לשנה, אנחנו עושים בדיקה מול כמה חברות. ביטוח חבות המעבידים שיש לנו עולה בערך אותו דבר, וביטוח צד ג' עולה בערך פי שניים.

הצבעה לאישור התוספת לתקנון:
בעד אישור התוספת: 11 חברי אגודה ו-6 חברי ועד אישרו את התוספת.
נגד: 0
נמנעים: 0
סה"כ מצביעים: 17 (חברת אגודה אחת ותינוק יצאו לפני ההצבעה). התוספת אושרה פה אחד.

הישיבה ננעלה בשעה: 20:57.

בברכה,

ועד האגודה הישראלית למדע בדיוני ולפנטסיה
דוא"ל: vaad@sf-f.org.il
אתר: http://www.sf-f.org.il
פייסבוק: https://www.facebook.com/isfsff