פרוטקול האסיפה הכללית: אישור הדו"ח הכספי והדו"ח המילולי