ריכוז החלטות האספה הכללית הנוגעות לתקנון האגודה וכן ריכוז קישורים לסיכומי אספות כלליות וישיבות הוועד

החלטות האספה הכללית ינואר 2002:

1. באסיפות הכלליות הבאות, באין קוורום, תתפזר האסיפה ותתכנס שנית באותו מקום לאחר שעה. אסיפה זו תחשב לאסיפה כללית מיוחדת כשרה להעברת החלטות בכל מספר של חברים.

2. מועמד ו/או חבר ועד חייב להיות חבר אגודה רשום, בעל כרטיס חבר בעל תוקף.

3. לגבי הבחירות הבאות – רשימת המועמדים לועד תיסגר ותוצג באתר האגודה עשרה ימים לפני תאריך האסיפה הכללית והבחירות.

4. מועד הבחירות הבאות יועבר לכנס אייקון שייערך בחוה"מ סוכות.

החלטות האספה הכללית ספטמבר 2002:

א. ליצור מעמד חבר כבוד לאנשים שתרמו למטרות האגודה ומעמד ידיד האגודה לתורמים לפעולות האגודה.

ד. הועלתה בקשה שהחלטות הועד, בישיבות ובין הישיבות, יפורסמו באופן מסודר בין חברי האגודה. יו"ר האגודה אישר את הבקשה.

החלטות האספה הכללית 2003:

לא היו החלטות בעלות השלכה תקנונית.

החלטות האספה הכללית 2004:

לא היו החלטות בעלות השלכה תקנונית.

החלטות האספה הכללית 2005:

לא היו החלטות בעלות השלכה תקנונית.

החלטות האספה הכללית 2006:

2. קוורום: הועלתה הצעה לקצץ את זמן ההמתנה לקוורום לחצי שעה, ההצעה אושרה ברוב מול האסיפה כללית.

החלטות האספה הכללית 2007:

3. במענה לשאלה שהופנתה לוועד האגודה טרם האספה הובהר כי קטינים שלא מלאו להם 18 שנים אינם רשאים להצביע באספה הכללית.

החלטות אספה כללית שלא מן המניין 2008 – אפריל:

4. נקבע מעמד חדש של "חבר/ה צעיר/ה" אשר יינתן לקטינים עד גיל 17 שבשל מגבלות החוק אינם יכולים להיות חברים בעמותה. חברים צעירים יקבלו את כל ההטבות המגיעות לחברי אגודה ויהיו רשאים להיכנס לאסיפה הכללית, אך לא ייחשבו חברים מן המניין ולא יורשו להצביע באסיפה הכללית או להתמודד לתפקידים בוועד האגודה או בוועדת הביקורת.

החלטות אספה כללית שלא מן המניין 2008 – נובמבר:

5. שינוי סעיף 8 בתקנון האגודה:
(א) אסיפה כללית לא תיפתח אם לא נכחו לפחות 25 חברי עמותה או רבע ממספר חברי העמותה (המספר הנמוך מן השניים); היה מנין זה נוכח בפתיחת האסיפה, רשאית היא להמשיך בדיוניה ולקבל החלטות אף אם פחת מספר הנוכחים.
(ב) לא נתכנס המניין האמור תוך שעה מהזמן הנקוב בהזמנה, יראו את האסיפה כנדחית, ללא צורך בהזמנה נוספת, בשבועים לאותה שעה ולאותו מקום, ובאסיפה נדחית זו יהיו הנוכחים רשאים לדון ולהחליט, יהיה מספרם אשר יהיה.

החלטות האספה הכללית 2009 – אוגוסט:

11. שינוי תקנון האגודה: הועלתה הצעה לשנות את סעיף 9 בתקנון האגודה כדלקמן:
הנוסח הקיים:
9. יושב ראש ומזכיר
אסיפה כללית תבחר, מבין חברי העמותה, יושב ראש ומזכיר לאסיפה.
הצעה לשינוי:
9. יושב ראש ומזכיר
יושב ראש האגודה יכהן כיושב ראש האסיפה הכללית. בהיעדרו תבחר האסיפה יושב ראש לאסיפה מבין חברי העמותה. האסיפה תבחר מזכיר לאסיפה מבין חברי העמותה.
ההצעה לשינוי התקנון התקבלה ברוב קולות.

12. שינוי תקנון האגודה: הועלתה הצעה לשנות את סעיף 7 בתקנון האגודה כדלקמן:
הנוסח הקיים:
7. תפקידים של אסיפה כללית רגילה
אסיפה כללית רגילה תשמע דינים וחשבונות על פעולות הועד ועל פעולות ועדת הביקורת, תדון בהם ובדין וחשבון הכספי שהגיש לה הועד, תחליט על אישורם, ותבחר בועד ובועדת הביקורת.
הצעה לשינוי:
7. תפקידים של אסיפה כללית רגילה
אסיפה כללית רגילה תשמע דינים וחשבונות על פעולות הועד ועל פעולות ועדת הביקורת, תדון בהם ובדין וחשבון הכספי שהגיש לה הועד, תחליט על אישורם, ותבחר בועד ובועדת הביקורת.
כמו כן תהיה רשאית האיפה, בהצבעת רוב המשתתפים בה, להדיח בעלי תפקידים שמונו על ידי הוועד. הצעה להדחתו של בעל תפקיד תועלה בסדר היום של הישיבה ולבעל התפקיד יינתן להשיב לטענות כלפי תפקודו.
ההצעה נדחתה ברוב של 11 בעד מול 17 נגד.

13. שינוי תקנון האגודה: הועלתה הצעה לשנות את סעיף 17 בתקנון האגודה כדי לחייב את ועד האגודה להתחייב לפרק זמן מוגדר למסירת הודעות על ישיבותיו ולפרסום הפרוטוקולים שלהן.
הנוסח הקיים:
17. פרוטוקול
הוועד ינהל פרוטוקול מישיבותיו והחלטותיו.
הצעה לשינוי:
הוועד ינהל פרוטוקול מישיבותיו והחלטותיו. סדר היום של ישיבת ועד יוצג באתר האגודה עד שבוע לפני הישיבה, וניתן יהיה לתקן אותו עד יומיים לפניה. פרוטוקול הישיבה יתפרסם עד 17 יום אחריה.
ההצעה נדחתה ברוב של 7 בעד מול 19 נגד.

14. פרס גפן – הועלתה הצעה לעיגון מספר הקטגוריות בפרס גפן וסוגן, ולקבוע כי כל שינוי בהן לעומת המצב הקיים ידרוש את אישורה של האסיפה הכללית.
לאחר דיון תוקנה ההצעה לנוסח הבא: כל שינוי במספר הקטגוריות בפרס גפן וסוגן ידרוש את אישורה של האסיפה הכללית, כל עוד הדבר אינו עומד בסתירה לתקנון פרס גפן.
ההצעה התקבלה ברוב של 25 בעד מול 4 נגד.

החלטות האספה הכללית – 1.4.2010
הקישור הוא לפרוטוקול המלא, עיקרי ההחלטות יתפרסמו כאן בקרוב.

פרוטוקול האספה הכללית – 15.8.2010

החלטות האספה הכללית – 3.11.2010
1. להמשיך בהליך המשפטי של רישום הסימן המסחרי "אייקון".
2. אישור התקנון בנושא קוורום.
3. אישור הדו"ח הכספי והדו"ח המילולי של האגודה.

פרוטוקול ישיבת האספה הכללית – 11.8.2011
האסיפה הכללית התכנסה ביום 11.8.11 בשעה 18:30 בתל אביב.
ליאת שחר נבחרה כיו"ר האסיפה על פי החלטת האסיפה לשינוי התקנון מתאריך 6.8.09.
הדס משגב נבחרה כמזכירת האסיפה.
חברי אגודה נוכחים: 26
1. ועד האגודה דיווח על פעולותיו בשנה האחרונה.
2. בחירות
נערכו בחירות לוועד האגודה ולוועדת הביקורת. סה"כ הצביעו 29 חברי אגודה.
(2.1) מועמדות לוועד: לילי דאי, הדס משגב, הדס נבנצל, עינת סיטרון, ענבר מאירסון וליאת שחר.
המועמדים לוועדת הביקורת: אורן קפלן וערן ויטל.
(2.2) נעמה פרידמן מבקשת מהאסיפה הכללית לאשר מועמדות מאוחרת לוועד. הבקשה אושרה פה אחד.
(2.3) נבחרו לוועד האגודה: לילי דאי, הדס משגב, הדס נבנצל, עינת סיטרון, ענבר מאירסון, ליאת שחר ונעמה פרידמן.
נבחרו לוועדת הביקורת: אורן קפלן וערן ויטל.
3. האסיפה ננעלה על ידי היו"ר.
4. וועד האגודה התכנס ובחר בליאת שחר ליו"ר האגודה.

פרוטוקול האספה הכללית מיום 8.4.2012

פרוטוקול האספה הכללית מיום 3.10.12

פרוטוקול האסיפה הכללית מיום 22.09.2013

פרוטוקול  אסיפה כללית של אגודה ישראלית למדע בדיוני ולפנטסיה, שהתקיימה ביום ראשון, 22.09.2013 בעירוני א', תל אביב.

האסיפה התכנסה בשעה 18:00, אך התפזרה בהעדר קוורום. האסיפה התכנסה שוב לאחר חצי שעה.

מספר חברי העמותה הנוכחים: 25

ליאת שחר נבחרה אוטומטית ליו"ר האסיפה. הדס משגב נבחרה למזכירת האסיפה.

  1. עדכון סדר היום של האסיפה

בהנחיית רואה החשבון של האגודה, מודיע הוועד כי אישור הדוח הכספי לא יתבצע במהלך האסיפה הכללית. לצורך אישור הדוח תכונס אסיפה כללית במהלך חודש אוקטובר.

הדחייה נובעת משילוב של נסיבות ארגוניות ואישיות.

  1. סיכום כהונת הוועד היוצא

יו"ר האגודה סיכמה את פעולות הוועד היוצא.

  1. בחירות לוועד האגודה ולוועדת ביקורת

מועמדים לוועד האגודה: עינת סיטרון, לילי דאי, דמיאן הופמן, הדס נבנצל, נעמה פרידמן וסיוון קוטיק.
מועמדים לוועדת ביקורת: אלעד אייזן, ענבר מאירסון
האסיפה מינתה את נגה פרנקל ויוסף ורד לוועדת בחירות.

תוצאות הבחירות:

עינת סיטרון, לילי דאי, דמיאן הופמן, הדס נבנצל, נעמה פרידמן וסיוון קוטיק נבחרו לוועד האגודה.
אלעד אייזן וענבר מאירסון נבחרו לוועדת הביקורת של האגודה.
האסיפה ננעלה על ידי היו"ר.

הוועד החדש התכנס ובחר בעינת סיטרון ליו"ר האגודה.

פרוטוקול האסיפה הכללית מיום 29.10.2013

אסיפה כללית של אגודה ישראלית למדע בדיוני ופנטזיה שהתקיימה בתאריך 29.10.13

האסיפה התכנסה באשכול פיס, רח' שפרינצק 4, תל אביב, בשעה 19:00.

בשעת פתיחת האסיפה לא נכח קוורום של חברים. האסיפה התפזרה והתכנסה שוב לאחר חצי שעה בנוכחות 18 חברי עמותה.

מתוקף תקנון העמותה יו"ר העמותה עינת סיטרון מונתה באופן אוטומטי ליו"ר האסיפה.

האסיפה בחרה פה אחד בהדס נבנצל למזכירת האסיפה.

  1. אישור מינוי הדס משגב לוועד

הדס משגב מונתה על ידי הוועד להמשיך בכהונתה כחברת ועד, על מנת להשלים ועד חסר. חברותה בוועד הועלתה לאסיפה הכללית לאישור. בעד: 17 נגד: 1 נמנע: 0. אושר המינוי של הדס משגב לוועד.

  1. אישור דו"ח כספי

רואה החשבון של האגודה הציג את הדו"ח הכספי לאסיפה. ההתנהלות הכספית צוינה לטובה. מצב האגודה צוין לטובה. לראשונה הוסף סעיף רכוש קבוע.

וועדת ביקורת המליצה לאשר את הדו"ח. בעד: 19 נגד: 0 נמנע: 0 . הדו"ח הכספי אושר פה אחד.

  1. אישור דו"ח מילולי

הדו"ח המילולי הוצג לאסיפה. וועדת הביקורת המליצה לאשר את הדו"ח. בעד: 19 נגד: 0 נמנע: 0 .הדו"ח המילולי אושר פה אחד.

יו"ר האסיפה נעלה את האסיפה הכללית.

פרוטוקול האסיפה הכללית מיום 14.10.2014

פרוטוקול אסיפה כללית של אגודה ישראלית למדע בדיוני ולפנטסיה, שהתקיימה ביום שני, 14.10.14 בעירוני א', תל אביב

אישור דוח כספי ומילולי

סה"כ הצביעו 26 חברי אסיפה בעד אישור הדו"ח הכספי והמילולי. הדו"ח הכספי והמילולי אושרו פה אחד.
בחירות

בחירות

נערכו בחירות כלליות לוועד האגודה ולוועדת ביקורת. סה"כ הצביעו 30 חברי אגודה.
מועמדים לוועד: ליאת שחר קשטן , נעמה פרידמן, הדס משגב, אלעד אייזן, עינת סיטרון ,דמיאן הופמן ודפנה קירש.
מועמדים לוועדת ביקורת: אורן קפלן, לילי דאי
נבחרו לוועד: ליאת שחר קשטן, נעמה פרידמן, הדס משגב, אלעד אייזן, עינת סיטרון ודמיאן הופמן.
נבחרו לוועדת ביקורת: אורן קפלן, לילי דאי
וועד האגודה התכנס ובחר בליאת שחר ליו"ר האגודה.

יו"ר האסיפה נעלה את האסיפה הכללית.

פרוטוקול אסיפה כללית מתאריך 30.9.2015

אספה כללית של אגודה ישראלית למדע בדיוני ולפנטסיה – בחירות 18.10.2016

חברי הוועד שנבחרו: ליאת שחר-קשתן, לימור נעמן, יבגני קנטור, גיא בוסקו, דותן צור, נדב מילר-אלמוג וחננאל לבנה.

חברי ועדת ביקורת שנבחרו: ענבר מאירסון ויעל זבולונוב.

פרוטוקול אספה כללית מיום 8.12.2016: עדכון שם האגודה ומטרותיה

פרוטוקול אספה כללית מיום 10.10.2017: בחירות

פרוטוקול אספה כללית מיום 14.12.2017: אישור דו"חות

פרוטוקול אספה כללית מיום 27.9.2018: בחירות, שינוי בתקנון פרס גפן (גמישות בגודל ועדת הפרס) ומתן הנחה בחברות באגודה לפעילי האגודה, וכן לאנשי סגל, מתנדבים ומעבירי תוכן בכנס, בזמן הכנס

דף זה נמצא בתהליכי עדכון ויתווסף אליו מידע בהמשך.

דילוג לתוכן