האגודה הישראלית למדע בדיוני ולפנטסיה (ע"ר) מכריזה בזאת על אספה כללית בתאריך 23.04.2019.
האסיפה תתקיים בתל אביב, רחוב שפרינצ'ק 4 (אשכול פיס), בשעה 20:00.

מטרת כינוס האסיפה היא עדכון תקנון האגודה כך שיכיל גם את הביטוח של הדירקטוריון, בהתאם להחלטת האספה הכללית מספטמבר 2018 ולפי נוהלי רשם העמותות.

על סדר היום של האספה:

  • שינוי תקנון העמותה
  • עדכונים כללים

שינוי תקנון העמותה:
אחרי סעיף 23 תבוא התוספת שלהלן:

סימן ז: אחריות נושאי משרה, שיפוי, וביטוח

24. מתן פטור
העמותה אינה רשאית לפטור נושא משרה מאחריותו בשל הפרת חובת הזהירות או חובת האימונים כלפיה.

25. שיפוי
העמותה תהיה רשאית, בכפוף להוראות כל דין, לשפות נושא משרה עקב פעולה שעשה בתוקף היותו נושא משרה בה בגין כל אחד מהמקרים המפורטים להלן, ובלבד שלא תינתן התחייבות מראש לשיפוי עקב הפרת חובת הזהירות או חובת האמונים של נושא המשרה:

(א) חבות כספית שהוטלה עליו לטובת אדם אחר על פי פסק דין, ובלבד שהתחייבות מראש לשיפוי יינתן רק לאירועים שלדעת הוועד צפויים לאור פעילות העמותה בפועל בעת מתן ההתחייבות לשיפוי וכן לסכום שהוועד קבע כי הוא סביר בנסיבות העניין, וככל שלא הופרה חובת הזהירות או חובת האמונים של נושא המשרה.

(ב) הוצאות התדיינות סבירות, לרבות שכר טרחת עורך דין, שהוציא נושא משרה עקב חקירה או הליך שהתנהל נגדו בידי רשות המוסמכת לנהל חקירה או הליך, ואשר הסתיים בלא הגשת כתב אישום ובלי שהוטלה עליו חבות כספית כחלופה להליך פלילי, או שהסתיים בלא הגשת כתב אישום נגדו אך בהטלת חבות כספית כחלופה להליך פלילי בעבירה שאינה דורשת הוכחת מחשבה פלילית.

(ג) הוצאות התדיינות סבירות, לרבות שכר טרחת עורך דין, שהוציא נושא משרה או שחויב בהן בידי בית משפט, בהליך שהוגש נגדו בידי העמותה או בשמה או בידי אדם אחר, או באישום פלילי שממנו זוכה, או באישום פלילי שבו הורשע בעבירה שאינה דורשת הוכחת מחשבה פלילית.

(ד) הפרת חובת אמונים כלפי העמותה ובתנאי שנושא המשרה פעל בתום לב והיה לו יסוד להניח שפעולתו לא תפגע בעמותה.

(ה) הפרת חובת זהירות שנעשתה ברשלנות, ולא בפזיזות או בכוונה.

(ו) למרות האמור בסעיפים קטנים א-ה, העמותה לא תשפה נושא משרה בנסיבות בהן נעשתה פעולה מתוך כוונה להפיק רווח אישי שלא כדין, או בגין קנס או כופר שהוטל עליו.

26. ביטוח
הוועד יהיה רשאי להתקשר עם חברת ביטוח בחוזה לביטוח אחריותו של נושא משרה בשל חבות שתוטל עליו עקב פעולה שעשה בתוקף היותו נושא משרה בכל אחד מאלה:

(א) הפרת חובת זהירות כלפי העמותה או כלפי אדם אחר שנעשתה ברשלנות, אך לא בפזיזות או בכוונה;

(ב) הפרת חובת אמונים כלפי העמותה, ובלבד שנושא המשרה פעל בתום לב והיה לו יסוד סביר להניח שהפעולה לא תפגע בטובת העמותה;

(ג) חבות כספית שתוטל עליו לטובת אדם אחר.

(ד) למרות האמור בסעיפים קטנים (א)-(ג) העמותה לא תתקשר בחוזה לבטח נושא משרה בנסיבות בהן נעשתה פעולה מתוך כוונה להפיק רווח אישי שלא כדין, או בגין קנס או כופר שהוטל עליו.