עדכונים קבועים, אישור תקציב האגודה וענייני ניהול האגודה